Het Artikelen Archief
  De Home pagina De Islam pagina De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) pagina De Koran pagina De Hadith pagina
 
De status van de vrouw in de islam

Overgeleverd door Ma'qal ibnoe yasaar hij zei:
Er kwam een man naar de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam en zei ik heb een vrouw gevonden die een eer heeft en schoonheid bevat maar ze kan kinderen niet baren zal ik haar huwen? Hij Sallalahu 'alaihi wasalam zei Nee, de man kwam aan met een andere vrouw die hij gevonden had en een derde toen zei de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam Huw de vrouw die kinderen kan baren en die aardig is, ik zal op de dag des oordeels de profeet met de grootste volk zijn.? (overgevelerd door Aboe daawoed 1754)

?Huw de goede vrouwen die vruchtbaar zijn, zodat de (moslim)gemeenschap groter is dan de andere op de Dag des Oordeels.? (Rawa Ibn Hiben Sahih)

Deze uitspraak (hadith) van de Profeet Mohammed Sallalahu 'alaihi wasalam houdt in:

De aanmoediging om kinderen te wensen, zowel zoons als dochters. De Islam heeft speciale verdiensten gegeven om meisjes te wensen en groot te brengen. Dit is vanwege de mensen van onwetendheid, (djahiliyah) uit het verleden en van het heden. Zij haatten het om dochters te hebben en ze waren altijd verdrietig en boos met hun geboortes.

Allah (swt) zegt hierover in de Qor?aan:

?En wanneer het nieuws van (de geboorte van) een dochter tot ??n van hen kwam, werd zijn gezicht somber en hij was vervuld met innerlijk verdriet.

Hij verbergt zichzelf voor de mensen wegens het slechte nieuws wat hij kreeg. Zal hij haar houden met schande of haar begraven in de aarde? Zeker (weet) slecht is hun beslissing.? (16:58-59)

Maar de Boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegen zij met hem) kwam en verhief de status van de dochters gegeven door Allah (swt) en maakte het grootbrengen van dochters belangrijk en beloonde de ouders daarvoor in het hiernamaals met een goede positie.

De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zei:

?Een ieder die twee meisjes grootbrengt tot zij de volwassenheid bereiken ? degene en ik zullen (samen) komen op de Dag der Opstanding ? en hij strengelde zijn vingers in??n (in het Paradijs). (Moeslim)

Als de ouders deze uitspraak van de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam horen zouden ze juist verheugd moeten zijn en zouden graag dochters moeten wensen.

De reden dat de ouders, vooral de vaders, verdrietig werden na het horen van de geboorte van een dochter en haar (levend) begraafde, is vanwege het feit dat zoons status, macht en verdiensten brachten voor het gezin. Dochters werden gezien zonder enig voordeel voor het gezin. De mensen van onwetendheid zagen in dochters teveel kosten en vreesden voor armoede.

Hierop zei Allah (swt):

?En doodt jullie kinderen niet uit vrees voor armoede; Wij voorzien hun en jullie van levensonderhoud. Weet, hen doden is een grote zonde.?(17:31)

En voor de mensen van onwetendheid die een afkeer hebben van het vrouwelijke wezen zegt Allah (swt):

??En wanneer julie een afkeer van hen hebben, dan kan het zijn dat jullie een afkeer hebben van iets, terwijl Allah daarin veel goeds gelegd heeft.? (4:19)

Uiteindelijk bepaalt Allah de Schepper, de Almachtige, of het een jongen of een meisje is. Zoals Allah (swt) zegt in de Qor?aan:

?Aan Allah behoort de heerschappij / koninkrijk van de hemelen en de aarde. Hij schept wat Hij wil en Hij schenkt meisjes aan wie Hij wil en Hij schenkt jongens aan wie Hij wil. Of Hij schenkt hun jongens en meisjes. En Hij maakt onvruchtbaar wie Hij wil. Waarlijk, Hij is de Alwetende en is in staat alles te doen. (almachtig)?

De status van de vrouw in de islam is verheven op een waardevolle plaats. Haar aanwezigheid zal vaak een rol spelen in het dagelijkse leven van een elke moslim.

De man en de vrouw in de islam hebben rechten en plichten die bij een ieder van hen passen.

De moslimvrouw is een onderwijzeres in de opbouw van een rechtvaardige goede samenleving, zolang ze de Weg van de Qor?aan en Soennah van de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam volgt. Want trouw blijven aan de Qor?aan en de Soennah weerhoudt elke moslim -man of vrouw- af te dwalen op elke manier. Het geheim in haar belangrijkheid ligt in de enorme last en de verantwoordelijkheid die op haar rusten en de moeilijkheden die zij kan tegenkomen- verantwoordelijke heden en moeilijkheden waarvan er sommige zijn die een man niet eens kan dragen.

De moslimvrouw vervult in haar leven verschillende rollen; van baby naar kind, naar jonge volwassen vrouw, naar echtgenote en naar de moeder rol. Bij elke van deze fases heeft de moslimvrouw haar rechten en plichten. De belangrijkste plicht dat altijd blijft gelden zowel de man en vrouw is het aanbidden van Allah de verhevene en het volgen van de leringen van de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam. Zoals Allah de Verhevene zegt in de Qor?aan:

?Voorwaar, de mannen die zich hebben overgegeven (aan Allah) en de vrouwen die zich hebben overgegeven, en de gelovige mannen en de gelovige vrouwen, de gehoorzame mannen en de gehoorzame vrouwen, en de waarachtige mannen en de waarachtige vrouwen, en de geduldige mannen en de geduldige vrouwen, en de ootmoedige mannen en de ootmoedige vrouwen, en de bijdragen gevende mannen en de bijdragen gevende vrouwen, en de vastende mannen en de vastende vrouwen en de mannen die over hun kuisheid waken en de vrouwen die (daarover) waken, en de mannen die Allah veelvuldig gedenken en de vrouwen die gedenken: Allah heeft voor hen vergeving bereid en een geweldige beloning.? (Soerah Al Ahzab:35)

?Wie goed doet, man of vrouw, en hij gelooft: Voorwaar, aan hem geven Wij een goed leven. En Wij zullen hen zeker belonen met hun beloning, volgens het beste van wat zij plachten te doen.? (Soerah An Nahl: 97)

De verdere rol van de vrouw begint daarna bij het goed behandelen en het respect hebben voor haar ouders. De islam vernoemt meerdere malen dat in de Qor?aan en soennah. De ouders van haar staan in een hoge status.

?En aanbidt Allah en kent Hem in niets een deelgenoot toe, en wees goed voor de ouders?? (Soerah An Nisa:36)

?En wij hebben de mens bevolen goed te zijn voor zijn ouders..? (Soerah Al Ankaboet:8)

?En Wij bevolen de mens (goedheid) jegens zijn ouders. Zijn moeder droeg hem in zwakheid op zwakheid.? (Soerah Loeqman:14)

Maar het is niet toegestaan om de ouders te gehoorzamen met iets dat Allah de Verhevene verboden heeft verklaard want de gehoorzaamheid aan Allah de Verhevene gaat boven de gehoorzaamheid van de ouders. Allah de Verhevene zegt in de Qor?aan:

? En als zij jou dwingenen dat jij iets aan Mij toekent, zonder dat jij er kennis over hebt: gehoorzaam hun dan niet.? (Soerah Loeqman: 15)

Naar mate haar ouder worden zullen haar plichten veranderen en vermeerderen want na het huwelijk wordt ze echtgenote en moeder. De moslimvrouw krijgt ook steeds meer een verzorgerlijke rol zo verzorgerlijk dat zelfs waneer ze zwanger is, ze de verantwoording draagt voor haar baby en dat ze hem moet verzorgen door ervoor te zorgen dat ze niks schadelijks eet, handelt etc..

Het huwelijk van moslimvrouw en haar echtgenoot is een gezegend contract in de islam. Een lange levensreis met beide dat gevuld gaat met liefde, samenwerking en harmonie.

Allah de verhevene zegt hierover in de Qor?aan:

? En het behoort tot Zijn Tekenen dat Hij voor jullie van jullie eigen soort echtgenotes heeft geschapen, opdat jullie rust bij haar vinden en Hij bracht tussen jullie liefde en barmhartigheid. Voorwaar, daarin zijn zeker Tekenen voor een volk dat nadenkt.? (Soerah Ar Roem:21)

De vrouw als moederrol draagt het meeste verzorging voor kinderen. Ongetwijfeld zijn kinderen een bron van verheuging en gezelligheid, de kinderen maken het leven zoet. De beide ouders dragen de verantwoording om de kinderen volgens de Qor?aan en de Leringen van de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam op te voeden. Vooral de vrouw moet er goed bewust van zijn dat ze een grote verantwoording draagt want de kinderen zijn het meest van de tijd bij haar. De kinderen trekken zich ook meer naar de moeder.

Het geheim van haar belangrijkheid van een moslimvrouw ligt in de enorme last en de verantwoordelijkheid dat haar toe behoort. De moeilijkheden en de verantwoordelijkheden die op haar rusten en de moeilijkheden die ze kan tegen komen. Dat is waarom ??n van de belangrijkste verplichtingen van een persoon dankbaar, vriendelijk, respectvol en een goede relatie met haar te tonen. En in deze zaak is ze bevoorrecht en boven de vader geplaatst

?Er kwam een man naar Allah?s boodschapper Sallalahu 'alaihi wasalam en zei ?O Boodschapper van Allah! Wie van de mensheid komt de beste kameraadschap van mij toe?? Hij (Allah's vrede en zegen zij met hem) antwoorde: ?Jouw moeder?. De man vroeg: ?Wie daarna?? Hij Sallalahu 'alaihi wasalam antwoordde: ?Jouw moeder?. De man vroeg vervolgens: ?Wie daarna?? Dus de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam antwoordde opnieuw: ?Jouw moeder.? De man vroeg vervolgens: ?Wie daarna?? Hij Sallalahu 'alaihi wasalam antwoordde: ?Dan je vader.? (Al Boecharie & Moeslim, overgeleverd door Aboe Hoeraira)

Dit betekent dat aan de moeder drie keer meer vriendelijkheid en goede behandeling moet worden gegeven dan aan de vader.

Als ze de kinderen een islamitische opvoeding geeft zodat ze voorbereid zijn om in de latere omgeving goed functionerende moslims worden. Over de verantwoording die de moslim moeder draagt staat ook vermeld in de Qor?aan:

?O jullie die geloven, behoedt julliezelf en jullie gezinsleden van de Hel?? (Soerah At Tahrim: 6)

Hoe kan de moslimvrouw haar kinderen op de juiste manier een islamitische opvoeding geven?

Door middel van waardevolle kennis op te doen dat al moet beginnen in haar jonge jaren, en als dat niet het geval was geweest zou ze dagelijks kennis moeten op blijven doen zodat ze de juiste voorbeeld rol kan zijn. Ook al heeft de moeder vele taken te verrichten heeft ze nog geen excuus om geen kennis op te doen, het is wel zo dat de man zijn kennis die hij opdoet over moet dragen aan de vrouw. Maar als dat niet het geval is zal ze haar best moeten doen om zelf te leren. Zoals de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zegt:

?Het opdoen van kennis is een plicht van iedere moslim? ( Boecharie & Moeslim)


Een moeder en een vrouw
Naar boven

De moeder is ook een leerschool
Dit zijn taken waarvoor de vrouw geschapen is en hierbij is moederliefde een belangrijk onderdeel. De moeder is een leerschool, een goede voorbereiding betekent een goed volk. De barmhartigheid van moeders is een bron van liefde die wij allemaal meekrijgen en onmisbaar is in onze opvoeding. De liefde die wij putten uit deze bron is van grote invloed op ons gedrag tegenover de medemens.

Een natie bij wie moederliefde voldoende is overgedragen, betekent een volk met liefde in zich. Moederliefde moet goed overgedragen worden om een goede samenleving tot stand te brengen. Zonder haar liefde zouden we iets te kort komen in ons mens-zijn. Het spreekt vanzelf dat haar liefde en haar waarde door niets en niemand aangetast mag worden.

En als echtgenote geeft haar effect van aanwezigheid rust, zoals Allah de Verhevene zegt in de Qor?aan:

?En het behoort tot Zijn Tekenen dat Hij voor jullie van jullie eigen soort echtgenotes heeft geschapen, opdat jullie rijstbij haar vinden en Hij bracht tussen jullie liefde en barmhartigheid. Voorwaar, daarin zijn zeker Tekenen voor een volk dat nadenkt.? (Soerah Ar Roem: 21)

De vrouw in ere gehouden
De edele scheppingsvorm van de vrouw wordt alleen door de islaam in ere gehouden. De Islaam verheft de status van de vrouw en geeft haar bescherming tegen oneerbaarheid en negatieve invloeden die haar lichaam misbruiken voor materialis-tische doeleinden. Een gemeenschap waarvan de mensen geld en materialisme begeren, onderdrukt zijn waarden en normen. Daardoor kan de natuur van de mens niet tot zijn positieve uiting komen.

Alleen door Zijn regels kan een positieve en liefdevolle samenleving tot stand komen.

Door de lichaamsbouw van de man heeft hij bepaalde taken die de vrouw niet tot haar verantwoordelijkheden hoeft te rekenen. De man kan ook bijvoorbeeld geen kinderen baren, borstvoeding of moederliefde geven. Dat zit niet in zijn natuur.

Haar recht om zich te bedekken
De vrouw is een aantrekkelijk wezen waarvan misbruik gemaakt kan worden. Misbruik begint al bij het zien van haar lichaam. Daarom heeft God, de Alwetende de vrouw het recht gegeven en de plicht opgelegd om haar schoonheid te bedekken. Dit is de manier om haar waarde als mens te handhaven. Ook voor de man zijn er regels, het is zeker niet zo dat alleen de vrouw voor orde moet zorgen, ook aan de man zijn er gedragsregels opgelegd die wij zowel in de Qor'aan als in de overleveringen van de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam terug kunnen vinden.

Kortom: Het zien van de vrouw als een sexobject is in de Islaam een zonde.

Het nut van de sluier
Waarom wordt de sluier als een onaangenaam kledingstuk beschouwd, in een maatschappij waarin de vrouw als een lustobject wordt benaderd? De sluier beschermt de vrouw tegen negatieve invloeden en handelingen van buitenaf De sluier be?nvloedt het beeld voor de ogen en houdt de intentie van de medemens mogelijk rein en zuiver.

De sluier bedekt de moslim vrouw tegen zoekende ogen waarachter een slechte intentie kan verschuilen. De schoonheid van de vrouw wordt niet gezien door degenen die een slechte intentie kunnen dragen of de intentie kunnen hebben die kan leiden tot vrijmoedig gedrag. De sluier voorkomt een heleboel nare problemen.

Als laatste eindigt deze lezing met een uitspraak met zijn eigen woorden van Sheich Abdoel Aziez bin Baaz:

En ik lijd geen twijfel dat mijn moeder (Moge Allah Zijn Genade aan haar schenken) een ongelooflijke invloed op mijn had, in het aanmoedigen mij te laten studeren en zij hielp mij erin. (Moge Allah haar beloning laten toe nemen en haar belonen met de beste beloningen van wat zij voor mij deed.) Er is ook geen twijfel over dat het huis waarin vriendelijkheid, liefde en zorg is, samen met de correct islamitische opvoeding een grote invloed op de man heeft, Dus zal Hij Insha Allah succesvol worden in zijn aangelegenheden en in iedere zaak. Dus aan Allah de verhevene vraag ik succes te schenken en ons allen te leiden naar datgene waar Hij van houdt en wat Hem tevreden stelt. En Moge de gebeden en vrede van Allah op onze profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zijn.


naar boven
Naar boven
Printbare versie

Print dit artikelMoge Allah mij vergeven wanneer ik fouten heb gemaakt en Allah weet het beste!
Risallah.com, Juni 2004