Het Artikelen Archief
  De Home pagina De Islam pagina De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) pagina De Koran pagina De Hadith pagina
 
Categorie: Karakter & Manieren
Je bevind je in de categorie Karakter & Manieren. Hieronder kun je alle hadith's vinden van deze categorie. Maak in onderstaande lijst een keuze om meer over betreffende hadith te lezen.

De oprechtheid in het verrichten van daden
Het teken van een huichelaar
Vergeven en verdragen
Goede manieren bij het om toestemming vragen
Jezelf beheersen als je boos bent
Wie vloekt zal niet getuigen op de Dag des Opstanding
Bekritiseer nooit voedsel
Godvrezendheid en een goed karakter leiden tot het paradijs
Je hart als het hart van een vogel
Vermijd kwade vermoedens
Zeg de waarheid ook als is die hard
Geef datgene wat aan jou toevertrouwd is terug
Hoedt jullie voor jaloersheid
Er is geen goedheid in een persoon die niet vriendelijk is
Elke goede handeling is liefdadigheid
Goed gedrag
Goede manieren tijdens het spreken
Een moslim bemoeit zich niet met andermans zaken
Goede manieren tijdens eten en drinken in de Islam
Deugzame uitlatingen en vrolijkheid
Het aanmoedigen tot liefdadigheid
Het terug geven van toevertrouwde goederen
Bedrog is ongeoorloofd
Het lasteren
Haat en jaloezie zijn ongeoorloofd
Goede manieren tijdens het eten
Goede manieren tijdens het niezen
De aanmoediging de waarheid te vertellen
Kwaadsprekerij is ongeoorloofd
De goedgunstigheid van en de opdracht tot de "as-salaam"
Regels van fantsoen bij het toiletbezoek
De waarschuwing tegen het kwaad worden
Handelingen zijn gebaseerd op intenties

1. De oprechtheid in het verrichten van daden
Naar inhoudsopgave

Omar Ibn oel-khattaab, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: "Ik heb de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam horen zeggen: "De daden worden op grond van de intenties beoordeeld en iedereen wordt beloond naar zijn intenties. Degene die migreert voor Allah en Zijn gezant, die is ook met Allah en Zijn gezant verbonden door zijn keuze, maar degene die migreert vanwege wereldse voordelen of vanwege een huwelijk met een vrouw zal beoordeeld worden naar de intentie van deze keuze om te migreren'." [Overgeleverd door Boekhaarie en Moeslim].

De leerzame conclusies van de hadith:

  1. De intentie vormt de basis in de Islam voor het verrichten van elke daad. Allah, de Verhevene, accepteert een deugdzame daad als de intentie zuiver is.

  2. Een moslim wordt beloond in het tegenwoordige leven voor zijn daden die hij met een zuivere intentie heeft verricht. Al deze daden worden als aanbidding van Allah, de Verhevene, beschouwd. Voorbeelden daarvan zijn: de leraar in zijn functie, de leerling in zijn studie, de ambtenaar in zijn werk, de handelaar in zijn handel. Deze aanbidden Allah, de Verhevene, tijdens hun werkzaamheden, wanneer hun intenties zuiver zijn.

  3. Als een moslim de intentie had om een goede daad te verrichten, maar het buiten zijn vermogen lag deze uit te voeren, wordt hij toch voor de intentie beloond.

  4. Een zuivere intentie tegenover Allah staat in direct verband met voorspoed in het tegenwoordige leven en in het hiernamaals.

2. Goede manieren tijdens eten en drinken in de Islam
Naar inhoudsopgave

Naar een overlevering van Ibn Omar, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam gezegd: 'Als je eet, eet dan met de rechterhand en als je drinkt, drink dan ook met de rechterhand, want de Satan eet en drinkt met zijn linkerhand.'[uiteindelijke overlevering door Moesliem]

De uitleg van de hadith: Het ontwikkelen en opvoeden van het individu binnen de Islam is een van de verheven doelen van religie, bestaande uit opvoeding tot goede manieren van gedrag en de ontwikkeling van veel geprezen eigenschappen. Vandaar bijvoorbeeld de nadruk op het gebruik van de rechterhand tijdens het eten en drinken. Toch zijn er mensen die in strijd handelen met de opdrachten van Allah en Zijn religie, een voorbeeld is het nabootsen van de Satan in zijn handelwijze.

Deze hadith is een duidelijke aanwijzing dat de moslim met zijn rechterhand hoort te eten en te drinken, hij mag niet met de linkerhand eten of drinken zoals de Satan eet en drinkt.

De moslim is opgedragen de handelwijze en het gedrag van de Satan te vermijden, wij hebben in dit verband een goed voorbeeld in het gedrag van de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam hij gebruikte namelijk zijn rechterhand om te eten, te drinken en zich om te kleden, de linkerhand gebruikte hij, zonodig, voor de overige handelingen.


3. Deugzame uitlatingen en vrolijkheid
Naar inhoudsopgave

Abu Thar, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd:"De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zei tegen mij: 'Wees fatsoenlijk in je gedrag en minacht dit niet, ook al gaat het er maar om je broeder met een vriendelijk gezicht tegemoet te treden." [Overgeleverd door Moesliem]

De uitleg van de hadith: De hadith wijst de moslim er op dat het van belang is dat men zijn vrienden met een vriendelijk gezicht tegemoet treedt, met een glimlach en met blijdschap. Het uiterlijk van de mens is immers een weerspiegeling van zijn binnenste. Dit roept vreugde en liefde bij je mede moslims op.


4. Het aanmoedigen tot liefdadigheid
Naar inhoudsopgave

Naar een overlevering van Abu Huraira, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam gezegd: 'Wie tot het volgen van het goede leidraad aanmoedigt heeft er net zoveel baat bij als degenen die hem daarin volgen, zonder dat hun beloning minder wordt. Maar wie tot het volgen van een dwaling oproept heeft net zoveel zonden als degenen die hem volgen, zonder dat hun zonden minder zouden zijn.' [uiteindelijke overlevering door Moesliem]

De uitleg van de hadith: De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam moedigt zijn volk aan tot het verrichten van liefdadigheden en het uit te dragen. Wie een ander aanmoedigt het goede te doen heeft enorme baat bij Allah, de Verhevene, zonder dat het een afname van de beloning betekent voor degene die de goede daad verricht. 'Wie bij een ander de liefdadigheid aanprijst heeft er net zoveel baat bij als degene die haar daden verricht'. Maar wie het verrichten van kwade daden aanprijst, daaraan bijdraagt of de opdracht daarvoor geeft heeft evenveel zonden als degenen die hem daarin volgen.

Hoe zit het dan met degenen die de opdrachten van Allah opzij hebben gezet en in plaats daarvan zelf gemaakte wetten gebruiken en de slopende goddeloze gedachtegang erkennen?

Al deze mensen hebben het boek van Allah niet gevolgd en zijn dus aan het dwalen. Zij zijn verantwoordelijk voor de zonden van veel jongeren die van het rechte pad van Allah zijn geraakt, als gevolg van hun dwalingen.


5. Het terug geven van toevertrouwde goederen
Naar inhoudsopgave

Abu Huraira, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: "De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd: 'Overhandig het toevertrouwde goed aan degene die jou heeft vertrouwd en verraad niet wie jou heeft verraden'." [uiteindelijke overlevering door Abu Daoud en Thermidi]

De uitleg van de hadith: In deze hadith geeft de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam de opdracht om het toevertrouwde te overhandigen aan wie het toebehoort. Het gaat om een goed dat geleend of in bewaring gegeven is. Het teruggeven van wat toevertrouwd is, neemt een belangrijk positie in de Islamitische religie in. Het behoort tot de deugdzame eigenschappen die elke moslim behoort te hebben.

Een betrouwbare persoon wordt gerespecteerd, komt geloofwaardig over bij zijn omgeving en neemt een goede positie in binnen zijn familie en bij zijn kennissen. Dit geldt ook voor de leraar die zijn plicht uitvoert. Hij is een betrouwbare persoon die dank verdient van Allah en van de mensen. Ook de leerling die zijn plichten volbrengt en het geld, het geheim of de eer dat hem toevertrouwd is in goede bewaring neemt, is ook een betrouwbaar persoon en verdient geprezen te worden.

Aan wie iets toevertrouwd is, bijvoorbeeld het geld, het geheim of de eer en dat ontkent en verder geen aandacht aan besteed, krijgt in zijn verdere leven alleen te maken met mislukking en minachting. Hij wordt ontslagen als hij een baan heeft en raakt klanten kwijt als hij een handelaar is omdat zij hem niet vertrouwen. Een moslim hoort dus betrouwbaar te zijn wat betreft het geld dat hij in bewaring heeft voor anderen, hij dient het goed te bewaren. Ook moet hij betrouwbaar zijn in de geheimen en de eer van anderen. Hij moet de mensen behandelen zoals hij behandelt wilt worden want wie niet betrouwbaar is, is niet gelovig.


6. Bedrog is ongeoorloofd
Naar inhoudsopgave

Abu Huraira, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: 'De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam liep op een markt langs een hoop etenswaren die niet gewogen waren. Hij stak zijn hand erin en voelde nattigheid aan zijn vingers. Daarop heeft hij gevraagd: "Eigenaar van deze etenswaren, wat is dit?" Deze zei: "O gezant van Allah, het komt door de regen." Toen zei Hij: "Je had het bovenaan kunnen leggen zodat de mensen het konden zien." Vervolgens zei Hij: "Wie bedriegt hoort niet bij ons".[Uiteindelijke overlevering door Moesliem en Termidhi]

De uitleg van de hadith:De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam maakt in deze hadith duidelijk hoe de mensen zich behoren te gedragen in de handel en tijdens hun zakelijke activiteiten. Hij wijst oneerlijkheid en elkaar bedriegen af, want dat leidt tot haat, vijandschap en verdeeldheid in de moslimgemeenschap. Dit is wat de Islam niet wenst van zijn aanhangers. De koper wordt aangemoedigd om ook de nadelen van zijn product kenbaar te maken; de onzichtbare eigenschappen van dat product kunnen namelijk de beslissing van de koper be?nvloeden. Doet hij dit niet, is de verkoper een bedrieger en stelt zich op deze manier bloot aan de ontevredenheid van Allah, de Verhevene, en ook aan Zijn straf.


7. Het lasteren
Naar inhoudsopgave

Ibn Mas'ud, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: "De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd: 'Zal ik jullie vertellen wat de mensen in groepen kan verdelen? Dat is lasteren, kwaadspreken tussen de mensen'." [Uiteindelijke overlevering door Moesliem]

De uitleg van de hadith:De Islam moedigt de mensen aan om dichter bij elkaar te komen, om verbonden te zijn en om elkaar kracht te geven. Maar ze wijst ook op de gevaren van afgunst en onenigheid. Lasteren is een van de gevaren die de fundamenten van de samenleving kan afbreken en de hechte banden kan verbreken. Lasteren veroorzaakt haat en afstandelijkheid. De schade die een lasteraar of een leugenaar binnen een uur kan verrichten, kan iemand die hekserij uitoefent zelfs niet binnen een jaar verrichten. Je moet dus eerst nagaan of het wel waar is wat je gehoord hebt, daar zeker van zijn en niet op basis van twijfels gaan oordelen. Allah, de Verhevene, heeft gezegd.

'Jullie die geloven! Als een verdorvene met een mededeling tot jullie komt zorgt dan dat jullie duidelijke inlichtingen inwinnen, opdat jullie niet in onwetendheid mensen treffen en later wroeging krijgen over wat jullie hebben gedaan.' (Surah 49 : Ayah 6)


8. Haat en jaloezie zijn ongeoorloofd
Naar inhoudsopgave

Naar een overlevering van Anas, moge Allah met hem tevreden Zijn, heeft de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam gezegd: 'Wees niet haatdragend tegenover elkaar, jaloers of onbetrouwbaar. Verbreek de banden niet met elkaar en wees dienaars van Allah en broeders voor elkaar. Een moslim mag het contact met zijn broeder niet langer dan drie dagen verbreken.' [Uiteindelijke overlevering door Boekhaarie en Moesliem]

De uitleg van de hadith:In deze hadith beveelt de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam ons aan om zich te gedragen zoals hij dat graag ziet; als broeders, gehecht aan elkaar en elkaar liefhebbend, met elkaar omgaand op een Islamitisch correcte wijze dat tot goed gedrag en afwijzing van slecht gedrag leidt. Onze harten moeten namelijk zuiver zijn van vijandigheid en haat, zodat wij met elkaar kunnen omgaan op een Islamitisch eervolle wijze.

Hij wijst ook op het feit dat de broederschapsband binnen de Islam sterker is dan de band met familie- en bloedverwanten omdat die eerste gebaseerd is op het geloven in Allah, de Verhevene. Een moslim mag de band met zijn broeder niet verbreken of afkeer van hem hebben voor langer dan drie dagen, behalve wanneer de aanleiding daarvoor religieus van aard is zodat degene waarmee het contact verbroken is de religie niet naast zich neerlegt.


9. Goede manieren tijdens het eten
Naar inhoudsopgave

Omar Ibn Abi Salma heeft overgeleverd: "Ik zat op de schoot van de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam en at overal van de eetschaal. Toen heeft hij gezegd: 'O kind , zeg eens "bismillah", eet met je rechterhand en eet vanuit je eigen kant." [Uiteindelijke overlevering door Boekhaarie en Moesliem]

De uitleg van de hadith: In de hadith komt duidelijk naar voren dat men de "basmala", d.w.z. 'in de naam van Allah', moet uiten voor het eten en dat men met de rechterhand moet eten. Dat verklaart ook dat het eten en drinken met de linkerhand ongeoorloofd is omdat het een handeling van de Satan is. De moslim is opgedragen om het pad van de verdorvenen, laat staan dat van de Satan, te ontwijken. Nafi'e heeft er aan toegevoegd: "Ook met het geven en nemen". De moslim hoort dus ook van het dichtstbijzijnde voedsel te eten.


10. Goede manieren tijdens het niezen
Naar inhoudsopgave

Abu Huraira, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: "De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd: 'Als men niest dan zegt men: "alhamdulillah", d.w.z. "Dank aan Allah". Zijn broeder of vriend zegt dan tegen hem: "yarhamuka Allah", d.w.z. "Moge Allah je Zijn genade schenken". Degene die heeft geniest vraagt dan aan Allah hen het juiste pad aan te wijzen en hun verstand te zegenen." [Uiteindelijke overlevering door Boekhaarie]

De uitleg van de hadith: De hadith verklaart hoe groot Allah's genade is voor degene die niest omdat het gezond is. Het verwijst ook naar de enorme goedgunstigheid van Allah, de Verhevene, voor Zijn dienaar. Hij beschermt hem voor bepaalde kwalen door middel van het niezen en Hij draagt ook op Hem te danken. Men wordt hiervoor beloond evenals voor het feit dat men Allah's genade vraagt voor hen die het hem ook hebben toegewenst. Door te niezen kunnen alle vastzittende luchten in de hersenen naar buiten komen die eventueel erge ziektes kunnen veroorzaken, dit is een bewijs van Allah's genade en Zijn goede daden.

Daarnaast is men opgedragen Allah te danken, ook omdat zijn organen in dezelfde vorm blijven en zich weer herstellen na een beweging, die voor het lichaam vergelijkbaar is met een aardbeving voor de aarde.


11. De aanmoediging de waarheid te vertellen
Naar inhoudsopgave

Ibn Mas'ud heeft overgeleverd: "de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd: 'Vertel uitsluitend de waarheid want deze leidt tot vroomheid en vervolgens tot het paradijs. Men behoort de waarheid te blijven vertellen en ernaar op zoek te zijn totdat men bij Allah, de Verhevene, bekend staat als een oprecht mens. Wees behoedzaam en vertel geen onwaarheden want dit leidt tot overtredingen en uiteindelijk tot de hel. Als men toch onwaarheden blijft vertellen en ernaar op zoek is, dan komt men bij Allah, de Verhevene, vanzelf bekend te staan als verteller van onwaarheden'." [Uiteindelijke overlevering door Boekhaarie en Moesliem]

De uitleg van de hadith:In de hadith komt duidelijk naar voren dat wie bewust op zoek gaat naar de waarheid ook daarmee verbonden blijft, maar wie met opzet een onwaarheid vertelt en daar naar op zoek gaat, blijft ook daarmee verbonden. Door hetzij goed, hetzij slecht te handelen, ontwikkelt men ??n van beide tot zijn vaste eigenschappen.

De hadith is een duidelijke verklaring voor het enorme belang om de waarheid te vertellen, ze leidt namelijk uiteindelijk tot het paradijs.

De hadith maakt ook duidelijk dat het vertellen van onwaarheden een groot kwaad is en dat het tot de hel leidt


12. Kwaadsprekerij is ongeoorloofd
Naar inhoudsopgave

Naar een overlevering van Abu Huraira, moge Allah met hem tevreden zijn: "De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd: 'Weten jullie wat kwaadsprekerij, "alghiba", is?' Zij antwoordden: 'Allah en Zijn Gezant zullen daarvan op de hoogte zijn'. De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zei: 'Over je broeder praten, het noemen van alles wat hij onaangenaam vindt'. Iemand vroeg daarop: 'Hoe zit het dan als het wel klopt wat ik over mijn broeder heb gezegd?'. Hij zei: 'Als het wel klopt dan is het juist kwaadsprekerij, maar als het niet klopt dan is het lasterlijke slechtheid, "albuhtaan"." [De uiteindelijke overlevering door Moesliem]

De uitleg van de hadith:De hadith maakt duidelijk dat er geen sprake is van kwaadsprekerij wanneer het over een niet-broeder gaat zoals een jood, een christen of wie niet langer een moslim is, doordat hij bijvoorbeeld zaken in de religie uitdenkt waarvoor geen voorschriften bestaan. Het gebruiken van het begrip 'broeder' is juist bedoeld om de kwaadspreker te weerhouden van zijn daad, want als het om een broeder gaat dan behoort men juist te vergeven, de negatieve kant over het hoofd te zien en deze niet bekend te maken.

De uitspraak: '...wat hij onaangenaam vindt' geeft aan dat er geen sprake is van kwaadsprekerij als men het aangenaam vindt dat er over zijn negatieve kanten gesproken wordt, zoals hen die losbandig en schertsend zijn. Het staat in de religieuze voorschriften dat kwaadsprekerij een ongeoorloofde daad is en daarover zijn de moslimgeleerden het eens.


13. De goedgunstigheid van en de opdracht tot de "as-salaam"
Naar inhoudsopgave

Naar een overlevering van Abdullah Ibn Amr Ibn Al'aas, moge Allah met hem tevreden zijn, vroeg een man aan de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam: 'Wat is het beste in de Islam?' Hij zei: 'Te eten geven en het begroeten van degenen die je kent en ook hen die je niet kent met "as-salaam". [De uiteindelijke overlevering door Boekhaarie en Moesliem]

De uitleg van de hadith: "As-salaam" is een van de namen van Allah, de Verhevene. Als men zegt: "as-alaamu alaikom", d.w.z. "vrede zij met jullie", betekent dat ook: "Moge Allah jullie beschermen zoals ook Allah met jullie is". Een andere mogelijke betekenis is veiligheid, "as-salama"; je wordt in veiligheid gebracht door Allah. De minimale groet is "as-alaamu alaikom", dat is in het grammaticale meervoud gesteld, ook als het tot ??n persoon is gezegd, om ook de aanwezige engelen bij hem te begroeten. De groet is vollediger als men eraan toevoegt: "warahmatullahi wabarkatuh", d.w.z. "Allah's genade en zegeningen". In het geval dat degene die men groet alleen is, dan is deze verplicht terug te groeten en als het een groep mensen betreft dan is het voldoende als een van hen terug groet.


14. Regels van fantsoen bij het toiletbezoek
Naar inhoudsopgave

Naar een overlevering van Anas, moge Allah met hem tevreden zijn: "De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zei bij het binnengaan van het toilet: 'O Allah, ik zoek bescherming bij U tegen het kwaad en de boosdoeners'." [De uiteindelijke overlevering door Boekhaarie]

De uitleg van de hadith: Deze uitspraken hebben betrekking op de plaatsen waar men zijn behoeften doet, maar ze kunnen ook gebruikt worden in andere situaties. De hadith legt echter de nadruk op het gebruik hiervan bij het toilet omdat Satan aanwezig is op deze plek. Het is ook duidelijk dat de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam dit luid uitsprak en men dus wordt aanbevolen om hetzelfde te doen.


15. De waarschuwing tegen het kwaad worden
Naar inhoudsopgave

Abu Huraira, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: "Een man zei tegen de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam: 'Geef mij eens een advies'. De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam antwoordde: 'Wees niet kwaad'. De man herhaalde dezelfde vraag maar de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zei steeds: 'Wees niet kwaad'." [De uiteindelijke overlevering door Boekhaarie en Moesliem]

De uitleg van de hadith: Men wordt in deze hadith afgeraden om kwaad te worden en aangemoedigd om de oorzaken daarvan te vermijden.

De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam beperkte zich tot deze uitspraak omdat degene die de vraag stelde iemand was die snel kwaad werd. Bovendien waren de uitspraken van de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam ook gericht op de individuele behoeften.

De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam wilde met zijn uitspraak 'Wees niet kwaad' de baten hiervan in het tegenwoordige leven en in het hiernamaals aantonen.

Boosheid leidt tot verbreken van contacten en hindert het mededogen met de anderen. Het leidt ook tot het benadelen van degene waarop men kwaad is geworden, dit is ongeoorloofd en nadelig voor het geloof.


16. Een moslim bemoeit zich niet met andermans zaken
Naar inhoudsopgave

Abu Huraira, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: 'Als men zich niet bemoeit met zaken die hem niet aangaan is dat een teken dat men zich goed aan de regels van de Islam houdt.' [Een betrouwbare hadith, overgeleverd door Termidhi en anderen]

De uitleg van de hadith: In deze hadith ligt een veelbetekenende uitspraak van de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam opgesloten; deze is op meerdere manieren uit te leggen. Zo is er overgeleverd in de boeken van Ibrahiem, vrede zij met hem:

'Wie zijn uitlatingen als daden wil beschouwen, zegt weinig en alleen dan als het hem direct aangaat'. De hadith zegt ook dat de volgende daden hem niets baten; teveel bezig zijn met het vergroten van het eigen vermogen in het tegenwoordige leven, het streven naar hoge posities en leiderschap over anderen of het begeren dat er met lof over hem wordt gesproken. Al deze daden maken hem niet sterker in de religie en in het leven.


17. Goede manieren tijdens het spreken
Naar inhoudsopgave

Abu Huraira, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: "De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd: 'Wie in Allah en in de laatste dag gelooft, spreekt over het goede of zwijgt'." [De uiteindelijke overlevering door Boekhaarie en Moesliem]

De uitleg van de hadith: De voordelen van het spreken zijn onbeperkt, maar het belangrijkste is al vastgelegd in Allah's verklaring. Hij heeft gezegd:

Er is niets goeds in veel van hun vertrouwelijke gesprekken, behalve als iemand aanmaant tot een aalmoes, tot iets redelijks of om tussen de mensen vrede te stichten'. (Surah 4 : Ayah 114)

Tegelijkertijd zijn ook de nadelen van het spreken onbeperkt. Enkele voorbeelden zijn: over een dwaling praten, over zijn ondeugdzame daden vertellen zoals de omgang met vrouwen en het bij elkaar komen in verdorven situaties, waar drank wordt geschonken. Kwaadsprekerij, lasteren, twisten, gruwelijkheid, verdorvenheid, bespotten, liegen en anderen belachelijk maken, behoren ook daartoe.


18. Goed gedrag
Naar inhoudsopgave

Abdullah Ibn Amr Ibn Al'aas, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: "De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam was niet onfatsoenlijk en stond het anderen ook niet toe. Hij zei altijd: 'De goeden onder jullie zijn degenen die zich het beste gedragen'." [De uiteindelijke overlevering door Boekhaarie en Moesliem]

De uitleg van de hadith: De hadith vertelt over het uiterst goede gedrag van de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam; met andere woorden dat hij niet onfatsoenlijk was en dat ook niet toestond aan anderen. "Alfuhsh", dat wil letterlijk zeggen de gruwelijkheid, zijn alle, daden, woorden of vormen van gedrag die buiten de regels vallen en als ondeugdzaam worden aangezien.

"Alfaahish" is degene die de gruwelijkheid uitspreekt, "Almutafahhish" is degene die zich gruwelijk gedraagt om anderen te amuseren. De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd: 'Allah, de Verhevene, is niet gesteld op degene die onfatsoenlijk is of gruwelijkheid te kennen heeft gegeven.'


19. Het teken van een huichelaar
Naar inhoudsopgave

Abu Huraira, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: "De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd: 'Een huichelaar is te herkennen aan drie tekens; Bij alles wat hij zegt, liegt hij. Als hij iets afspreekt dan komt hij zijn afspraken niet na en als hij iets beloofd dan bedriegt hij de ander'." [De uiteindelijke overlevering door Boekhaarie en Moesliem]

De uitleg van de hadith: Iedere moslim wordt in deze hadith gewaarschuwd tegen het gewend raken aan huichelachtige eigenschappen. Er wordt gevreesd dat men dan uiteindelijk zelf met huichelarij begint. Hier komt het verhaal van Tha'laba van pas, waarover Allah, de Verhevene, heeft gezegd:

'En Hij liet als gevolg huichelarij in hun harten komen tot aan de dag waarop zij Hem zullen ontmoeten, omdat zij wat zij Allah toegezegd hadden niet zijn nagekomen en omdat zij logen'. (Surah 9 : Ayah 77)

Het niet nakomen van afspraken en het liegen, hebben tot ongelovigheid bij hen geleid. De hadith is dan ook een duidelijke waarschuwing tegen de karaktertrekken die zeker tot huichelarij leiden.


20. Vergeven en verdragen
Naar inhoudsopgave

A?cha, moge Allah met haar tevreden zijn, heeft overgeleverd: "Elke keer dat de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam tussen twee zaken mocht kiezen dan koos hij het eenvoudigste, mits daarmee geen zonde werd begaan. Als dat wel het geval is dan was hij de eerste die het vermeed. De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam nam nooit wraak voor zichzelf maar wel als de voorschriften van Allah, de Verhevene, werden overtreden." [De uiteindelijke overlevering door Boekhaarie en Moesliem]

De uitleg van de hadith: De hadith weerspiegelt de eenvoud en de tolerantie binnen de Islam. Hier wordt gewezen op het feit dat wanneer de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam moest kiezen tussen twee zaken, hij voor de eenvoudigste zaak koos mits dit geen aanleiding gaf tot een zonde. Als dat wel het geval was koos hij voor de oprechtheid.

De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam nam ook geen wraak als het om zichzelf ging, hij vergaf een boer toen deze met een boze stem tegen hem sprak. Ook vergaf hij een andere man die aan zijn kleren trok tot hij er last van kreeg aan zijn schouders. Het is dus van belang om te vergeven in zaken waar het niet om de rechten van Allah, de Verhevene, gaat.


21. Goede manieren bij het om toestemming vragen
Naar inhoudsopgave

Abu Mousa Alash'ari, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: "De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd: 'Men vraagt drie keer om toestemming, als men dan niet wordt toegelaten, gaat men terug'." [De uiteindelijke overlevering door Boekhaarie en Moesliem]

De uitleg van de hadith:De hadith verklaart dat het vragen om toestemming en het begroeten slechts drie keer herhaald kunnen worden, zo ook het beantwoorden daarvan. Het is toegestaan de begroeting te herhalen bij een groep mensen als men elkaar niet goed kan horen en men toch iedereen wil begroeten. Men kan in dat geval de begroeting een tweede en een derde keer herhalen maar niet meer dan dat. Men zegt: "As-salaamu alaykom a'adkhol", d.w.z. 'Vrede zij met jullie, kan ik binnenkomen?'. Men heeft dan de keuze om zijn eigen naam te noemen of men neemt genoegen met de groet.


22. Jezelf beheersen als je boos bent
Naar inhoudsopgave

De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd: sterk is niet degene die een ander op de grond kan gooien;sterk is wie zichzelf beheerst als hij boos is.


23. Wie vloekt zal niet getuigen op de Dag des Opstanding
Naar inhoudsopgave

Overgeleverd door Abu Ad Darda dat De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zei: Mensen die gewend zijn te vloeken zullen op de dag des Opstanding niet voorspreken en niet getuigen. (Moesliem)


24. Bekritiseer nooit voedsel
Naar inhoudsopgave

De boodschapper van Allah Sallalahu 'alaihi wasalam bekritiseerde nooit voedsel; als hij trek had, at hij het, als hij het niet lustte, liet hij het staan. (Boekharie en Moesliem)


25. Godvrezendheid en een goed karakter leiden tot het paradijs
Naar inhoudsopgave

Overgeleverd door Aboe hourayra dat De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zei: Godvrezendheid en een goed karakter zijn de belangrijkste zaken die leiden tot het paradijs. (Tirmidi)


26. Je hart als het hart van een vogel
Naar inhoudsopgave

De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zei: Een groep mensen (zowel mannen als vrouwen) wiens harten als de harten van vogels zijn zullen al-Jannah binnentreden'. (Sah'ih' Moeslim)


27. Vermijd kwade vermoedens
Naar inhoudsopgave

Overgeleverd door Aboe hourayra dat De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zei: Vermijd kwade vermoedens (O mensen), daar kwade vermoedens de meeste leugenachtige vorm van spreken is. (Boekharie en Moesliem)


28. Zeg de waarheid ook als is die hard
Naar inhoudsopgave

Overgeleverd door Abu dhar: De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zei tegen mij: Zeg de waarheid ook al is die hard. (door Ibn H'ibbaan)


29. Geef datgene wat aan jou toevertrouwd is terug
Naar inhoudsopgave

Overgeleverd door Aboe hoeraira: De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zei: Geef datgene wat aan jou toevertrouwd is terug aan degene die jou heeft vertrouwd, en bedrieg niet degene die jou heeft bedrogen. (Tirmidi en Aboe Daawoed)


30. Hoedt jullie voor jaloersheid
Naar inhoudsopgave

Hoedt jullie voor jaloersheid want jaloersheid verteert goede werken zoals vuur brandstof verteert. (Aboe Dawoed)


31. Er is geen goedheid in een persoon die niet vriendelijk is
Naar inhoudsopgave

De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zei: 'Er is geen goedheid in een persoon die niet vriendelijk of aardig is' (Sah'ih')


32. Elke goede handeling is liefdadigheid
Naar inhoudsopgave

Djabir heeft overgeleverd dat de heilige Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zei: "Elke goede handeling is liefdadigheid." (Bukhari)


33. Handelingen zijn gebaseerd op intenties
Naar inhoudsopgave

Handelingen zijn gebaseerd op intenties en voor iedereen is dat wat met zijn intentie samenhangt.' (Sah'ih' Boekharie)


naar inhoudsopgave
Naar inhoudsopgave
Snelkeuze categorie
Advertentie
Koran van kaft tot kaft
Koran lezen in 4 dagen
Moge Allah mij vergeven wanneer ik fouten heb gemaakt en Allah weet het beste!
Risallah.com, April 2004