Het Artikelen Archief
  De Home pagina De Islam pagina De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) pagina De Koran pagina De Hadith pagina
 
Categorie: Overige
Je bevind je in de categorie Overige. Hieronder kun je alle hadith's vinden van deze categorie. Maak in onderstaande lijst een keuze om meer over betreffende hadith te lezen.

Het vermijden van verdachte plaatsen
's Morgens of 's avonds naar de moskee lopen
De wereld is een gevangenis voor de gelovigen
Allah vergeeft een martelaar alle zonden behalve de schuld
Welvaart bestaat uit tevredenheid
Wij zijn hoeders en verantwoordelijk voor wat wij hoeden
Geef dat op wat je doet twijfelen
Het beminnen van de Profeet (Vrede zij met hem)
Het inspannen op Allah's weg tijdens de Jihad
Het recht van andere op de weg
Bedeesdheid is de sleutel tot het goede
Men moet voorzichtig zijn met vuur
Het voltooien van de maat en het gewicht
Denk aan de dood

1. Het vermijden van verdachte plaatsen
Naar inhoudsopgave

Abu Mohammad Al Hassan Ibn Ali Ibn Abi Taalib, de geliefde kleinzoon van de Profeet, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: "Ik heb van de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam geleerd: 'Vermijd wat je verdacht vindt in ruil voor wat niet verdacht is." [Overgeleverd door An-nasa i en At-tirmithi]

De uitleg van de hadith:De moslim moet zijn zaken op zekerheid baseren en moet alert blijven op zijn religie, zodoende voorkomt hij alles wat verdacht is en dus ongeoorloofd is. Deze hadith wijst ons ook op de plicht het onzekere te laten vallen voor het zekere, d.w.z. te kiezen voor wat geoorloofd is, want alleen dat geeft innerlijke rust. Elke moslim moet op zijn hoede zijn niet in de greep te vallen van wat ongeoorloofd is. Als men over een bepaald punt niet zeker is moet men het navragen, maar er niet onwetend in meegaan want dat is in strijd met de voorschriften van de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam.


2. Het voltooien van de maat en het gewicht
Naar inhoudsopgave

Naar een overlevering van Abdullah Ibn Abbas, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam gezegd tegen degenen die met meten en wegen te maken hebben: 'Jullie dragen de verantwoordelijkheid voor twee zaken die de ondergang van vroegere naties hebben veroorzaakt'. [Uiteindelijke overlevering door Termidhi]

De uitleg van de hadith:De verheven voorschriften van de Islam en haar beginselen wijzen op het belang dat men betrouwbaar moet zijn in het meten en wegen, betrouwbaar moet zijn in zijn zakelijke handelingen en dus aan een ieder zijn recht volledig moet toekennen. De Islam raadt ons ook af tekort te doen bij meten, wegen en geen bedrog te plegen bij zakelijke transacties.

Allah, de Verhevene, heeft gezegd:

'En weegt met de juiste weegschaal en doet de mensen niet tekort in de zaken die van hen zijn en veroorzaakt geen ellende op de aarde door verderf te zaaien.' (Surah 26 : Ayah 181-182)

Naar een hadith die door Jaber, moge Allah met hem tevreden zijn, is overgeleverd: 'De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam kocht een kameel van hem en bij het wegen voor de vergoeding heeft hij meer gegeven.'

Allah, de Verhevene, heeft jou de verantwoordelijkheid gegeven om bij het meten en wegen te oordelen, wees daarom rechtvaardig en getrouw. Wees eerlijk in je zakelijke handelingen wanneer je voor een ander meet of weegt en doe een ander zijn rechten niet tekort. Alleen zo verkrijg je "baraka"; d.w.z. de zegenen in het tegen-woordige leven en je beloning in het hiernamaals. Wie te weinig weegt of te weinig meet stelt zich bloot aan de ontevredenheid van Allah, de Verhevene, en aan Zijn straf zoals dat eerder is gebeurd met vroegere volkeren. Deze namen bij ruilhandel volledige hoeveelheden in van anderen en gaven er weinig of niets voor terug.


3. Men moet voorzichtig zijn met vuur
Naar inhoudsopgave

Abu Mousa Alash'ari, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd dat een woning in Medina 's nachts was afgebrand. Toen de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam daarvan op de hoogte werd gebracht, zei hij: 'Dit vuur is een vijand van jullie, dooft het als jullie gaan slapen.' [De uiteindelijke overlevering door Boekhaarie en Moesliem]

De uitleg van de hadith: De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam verplicht ons om na gebruik het vuur te doven, dit komt in de hadith duidelijk naar voren. Een gewone lamp of een olielamp kan namelijk schade veroorzaken als deze valt en terechtkomt op spullen in het huis en zo tot brand leidt. Als men er niet zeker van is dat er niets zal gebeuren, dan is men verplicht het vuur uit te doen, zodat het gevaar niet meer bestaat.


4. Bedeesdheid is de sleutel tot het goede
Naar inhoudsopgave

Amraan Ibn Husa?n, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: "De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd: 'Bedeesdheid brengt alleen goede dingen voort'." [De uiteindelijke overlevering door Boekhaarie en Moesliem]

De uitleg van de hadith: De hadith beschrijft bedeesdheid volgens de religieuze normen en dat het een vast onderdeel van het geloof is. Verlegenheid dat tot het opgeven van verplichtingen aanleiding geeft is geen bedeesdheid volgens de religie. Dat is zwakheid en kwetsbaarheid, maar het wordt echter ook bedeesdheid genoemd omdat het op de religieuze bedeesdheid lijkt.

Met andere woorden: wie religieuze bedeesdheid als karaktertrek heeft, is in zijn gedrag, in het verrichten van goede daden overduidelijk. Zo wordt het goede duidelijk zichtbaar in eigen persoon. Mocht hij dan tekort schieten, dan is dat niet in strijd met de religie.


5. Het recht van andere op de weg
Naar inhoudsopgave

Abu Said, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: "De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd: Zorg dat jullie niet in de weg zitten' Zij zeiden: 'O gezant van Allah, wij kunnen niet anders. Wij praten met elkaar tijdens onze bijeenkomsten'. De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zei: 'Als jullie niets anders willen dan moeten jullie rekening houden met de rechten van anderen'. Zij zeiden: 'Wat zijn dan de rechten op de weg?. Hij zei: 'Je ogen neerslaan, anderen niet lastigvallen, het beantwoorden van de begroeting, anderen aan te moedigen tot het verrichten van het goede en hen af te raden ondeugdzame daden te verrichten.'[De uiteindelijke overlevering door Boekhaarie en Moesliem]

De uitleg van de hadith:In de hadith wordt men afgeraden op straat rond te hangen. Als er bijvoorbeeld vrouwen langskomen dan kan men in de verleiding komen en zijn lustgevoelens niet langer beheersen. Het kan voorkomen dat men naar hen kijkt, ook al probeert men zich daartegen te verzetten. Deze hadith behandelt de rechten van Allah, de Verhevene, en de rechten van de moslims. Als men thuis was gebleven dan was men er niet achter gekomen wat deze rechten zijn en had men ze misschien nagelaten. Daarom vroegen de metgezellen om buiten te gaan zitten tijdens hun bijeenkomsten.


6. Het inspannen op Allah's weg tijdens de Jihad
Naar inhoudsopgave

Abu Mousa Alash'ari, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: "De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd: 'Wie strijd heeft gevoerd om het woord van Allah verheven te houden, is op Allah's weg'." [uiteindelijke overlevering door Boekhaarie en Moesliem]

De uitleg van de hadith:De Jihad voeren in de naam van Allah is een van de welgezinde daden. Het behelst elke zware taak die men voor het algemeen belang verricht en de samenleving vooruit helpt, op voorwaarde dat het wordt verricht om de tevredenheid van Allah te verkrijgen.

Degene die de Jihad voert om het woord van Allah verheven te houden wordt door Allah beloond. Maar wie de jihad voert omwille van de buit of om beroemd te worden door zijn dapperheid, die handelt in strijd met de opdracht van Allah, de Verhevene. Dat is ook het geval met degene die geld geeft met de bedoeling iets ervoor terug te krijgen, zoals het verschijnen van zijn naam op de lijst van de donateurs in de kranten. Men zal niet door Allah beloond worden, want Hij, de Verhevene, accepteert alleen de daden die zuiver zijn zonder daarmee eigen aanzien te beogen, maar uitsluitend bedoeld zijn voor Hem, de Verhevene.


7. Het beminnen van de Profeet (Vrede zij met hem)
Naar inhoudsopgave

Anas Ibn Maalik, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: "De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd: 'Men is pas gelovig als men mij meer lief heeft dan zijn vader, zijn zoon en alle andere mensen'."

De uitleg van de hadith: De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam te beminnen is een verplichting, die men op verschillende wijzen kan uiten; zoals zijn traditie te steunen, de religieuze voorschriften te volgen en de tegenstanders te bestrijden.

Alqortubi heeft gezegd: Een ieder die in de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam gelooft, bemint hem ook. De mensen verschillen van elkaar door de mate waarin ze hem beminnen. Sommige mensen doen dat heel veel en anderen doen dat wat minder.

Voor de meesten geldt dat als zij de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam gedenken, ook ernaar verlangen hem te zien. Op deze manier stelt men de liefde voor hem boven die voor zijn familie, kinderen en geld.


8. Geef dat op wat je doet twijfelen
Naar inhoudsopgave

De boodschapper van Allah Sallalahu 'alaihi wasalam zei: 'Geef dat op wat je doet twijfelen voor dat wat je niet doet twijfelen' (Tirmidie)


9. Wij zijn hoeders en verantwoordelijk voor wat wij hoeden
Naar inhoudsopgave

De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zei: Jullie zijn allen hoeders en jullie zijn verantwoordelijk voor wat jullie hoeden.


10. Welvaart bestaat uit tevredenheid
Naar inhoudsopgave

De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zei: 'Welvaart bestaat niet uit grote rijkdom, maar het bestaat uit tevredenheid.' (Boekharie)


11. Allah vergeeft een martelaar alle zonden behalve de schuld
Naar inhoudsopgave

De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zei: 'Allah vergeeft een martelaar alle zonden behalve de schuld.' (Moesliem)


12. De wereld is een gevangenis voor de gelovigen
Naar inhoudsopgave

De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd: 'De wereld is een gevangenis voor de gelovige, en een paradijs voor de ongelovige'. (Sah'ih' Moeslim)


13. 's Morgens of 's avonds naar de moskee lopen
Naar inhoudsopgave

Abu Hurayra heeft overgeleverd dat de heilige Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zei: "Voor hem die 's morgens of 's avonds naar de Moskee loopt, heeft Allah (soebhanahoe wa ta?ala) het goede in voorbereiding in het Paradijs, bij elke stap die hij zet." (Bukhari en Moslim)


14. Denk aan de dood
Naar inhoudsopgave

Overgeleverd door Aboe hoeraira dat De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zei: Denk aan de be?indeger van genietingen, De dood. (Tirmidi & An-nasaa-ie)


naar inhoudsopgave
Naar inhoudsopgave
Snelkeuze categorie
Advertentie
Koran van kaft tot kaft
Koran lezen in 4 dagen
Moge Allah mij vergeven wanneer ik fouten heb gemaakt en Allah weet het beste!
Risallah.com, April 2004