Het Artikelen Archief
  De Home pagina De Islam pagina De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) pagina De Koran pagina De Hadith pagina
 
Categorie: Relaties
Je bevind je in de categorie Relaties. Hieronder kun je alle hadith's vinden van deze categorie. Maak in onderstaande lijst een keuze om meer over betreffende hadith te lezen.

De band met famieleden
Leidt iemand tot het goede en krijg dezelfde beloning
Heb medelijden met het lot van anderen
Geef elkaar presentjes en jullie zullen van elkaar houden
Kijk uit wie je bevriend
Leef in de wereld alsof je een vreemdeling of reiziger bent
Verdedig de eer van je broeder
Barmhartigheid voor de mensen
De mond en de hand bedwingen tegen benadelen van anderen
Het goed behandelen van je ouders
De invloed van vrienden
Het verbreken van relaties is ongeoorloofd in de Islam
De wederzijdse rechten en plichten van buren onderling
Ongehoorzaamheid aan ouders en valse getuigenverklaringen
De samenwerking tussen gelovigen

1. De band met famieleden
Naar inhoudsopgave

In een overlevering van Anas, moge Allah met hem tevreden zijn,zegt hij: "De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd: "Wie graag in zijn levensbehoeften voorzien wenst te worden en lang wenst te leven, moet een goede band houden met zijn bloedverwanten'." [overgeleverd door Boekhaarie en Moesliem]

De uitleg van de hadith: Een goede band met familieleden leidt uiteraard tot de tevredenheid van Allah. Hij beloont hen in het hiernamaals en in het tegenwoordige leven door te voorzien in de levensbehoeften. In deze hadith raadt de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam ons aan om een goede band te houden met familieleden wanneer we graag in onze levensbehoeften worden voorzien en lang wensen te leven. Tot deze familieleden worden ook naasten zoals de schoonfamilie en zwagers gerekend, men hoort deze te eerbiedigen en menslievend jegens hen te zijn, de armen onder hen te ondersteunen en de relatie met hen niet te verbreken want een gift aan de arme familieleden is niet alleen een aalmoes maar ook een versterking van de band met hen.


2. Ongehoorzaamheid aan ouders en valse getuigenverklaringen
Naar inhoudsopgave

Abu Bakr, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: "De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd: "Zal ik jullie op de hoogte stellen van wat de allergrootste zonden zijn?' Wij zeiden: O, jawel Gezant van Allah. Hij zei: 'Veelgodendienst en ongehoorzaamheid aan de ouders'. Hij lag uitgestrekt, ging zitten en zei: 'en zeker het vertellen van een onwaarheid, onwaarheid bij een getuigenverklaring' en bleef dat herhalen totdat wij hoopten dat hij zou stoppen." [Uiteindelijke overlevering door Boekhaarie en Moesliem]

De uitleg van de hadith:Er zijn veel grote zonden maar de ergste zijn: de veelgodendienst, het geloven in de goddelijkheid van iemand anders dan Allah en het aanbidden van of geloven in de volmaaktheid van de namen en de eigenschappen van een ander.

De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft dit als eerste genoemd omdat het een grote zonde is. Daarna heeft Hij de ongehoorzaamheid aan ouders genoemd als een van de ergste zonden. Allah, de Verhevene, heeft degenen die deze zonden begaan gewaarschuwd dat hen een zware straf te wachten staat.

Vandaar dat de moslim zich tegenover zijn ouders uiterst goed moet gedragen want zij hebben namelijk vanaf de geboorte voor hem gezorgd. Allah heeft ons opgedragen hen goed te behandelen en heeft ons afgeraden hen niet te ongehoorzamen.

Allah, de Verhevene, heeft gezegd:

'En jouw Heer heeft bepaald dat jullie alleen Hem zullen dienen en dat men goed moet zijn voor de ouders; of nu een van twee?n of allebei bij jou de ouderdom bereiken, zeg dan niet 'Foei' tegen hen, bejegen hen niet onheus en spreek op een hoffelijke manier tot hen (23) En wees uit barmhartigheid voor hen nederig en ontvankelijk en zeg:'Mijn Heer, erbarm U over hen, zoals zij mij grootbrachten toen ik klein was.' (Surah 17 : Ayah 23-24)

Ouders verdienen dus bovenal gehoorzaamheid en respect. Het is een plicht hen te gehoorzamen zolang zij niet iets ongeoorloofds van je vragen. Voorbeelden van ongeoorloofde zaken zijn: de onwaarheid vertellen bij een getuigenverklaring, het opzettelijk verdraaien en veranderen van wat is gezegd door een ander.

De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam gaf veel aandacht aan dit onderwerp tijdens zijn gesprek met Zijn metgezellen. Het is gemakkelijk om de onwaarheid te vertellen bij een getuigen-verklaring en men staat meestal niet stil bij de aanleiding daarvoor zoals haat, vijandigheid enz. De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam bleef het herhalen totdat de metgezellen hoopten dat hij stopte, uit mededogenheid en omdat zij hem niet in die situatie wilden zien. Wie Allah's genade heeft kunnen bereiken en de Islam als religie omhelst moet voorzichtig zijn deze grote zonden niet te begaan want dat leidt tot ontevredenheid bij Allah, de Verhevene, en vraagt om Zijn bestraffing.


3. De wederzijdse rechten en plichten van buren onderling
Naar inhoudsopgave

Abu Huraira, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: "De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd: 'Wie in Allah gelooft en in de laatste dag benadeelt zijn buurman niet, is hartelijk voor zijn gasten en spreekt alleen maar goed of zwijgt'." [De uiteindelijke overlevering door Boekhaarie en Moesliem]

De uitleg van de hadith: Het behoeden van de rechten van je buurman vervolmaakt het geloof en hem benadelen is een grote zonde, want de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd: 'Wie in Allah en in de laatste dag gelooft, benadeelt zijn buurman niet'. Ook al is er een verschil tussen een deugdzame en een ondeugdzame buurman, toch worden beiden bedoeld, men moet hen al het goede wensen, hen aanmoedigen om goede daden te verrichten. Men behoort voor hen te bidden zodat zij het rechte pad volgen en men mag hen vooral niet benadelen.


4. Het verbreken van relaties is ongeoorloofd in de Islam
Naar inhoudsopgave

Abu Ayyoub, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: "De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd: 'Het is ongeoorloofd voor een moslim dat hij en zijn broeder langer dan drie etmalen in onenigheid met elkaar leven, dat als zij elkaar tegenkomen een afkeer van elkaar hebben, wie met de begroeting begint is de meest deugdzame van de twee'." [De uiteindelijke overlevering door Boekhaarie en Moesliem]

De uitleg van de hadith: Volgens de hadith is het ongeoorloofd dat men het contact verbreekt met een moslim voor meer dan drie dagen. Dit betekent dat het voor drie dagen is toegestaan. De achterliggende gedachte is dat de mens van nature kwaad kan worden en verkeerd kan handelen. Het is dus toegestaan om het contact met je broeder voor drie dagen te verbreken om het hem wat gemakkelijker te maken de oorzaak van het kwaad worden weg te nemen.

Op de eerste dag herstelt men zich van de kwaadheid, op de tweede dag bedenkt men zich en op de derde dag biedt men zijn verontschuldigingen aan. Na drie dagen echter worden de wederzijdse broederschapsrechten ingetrokken.


5. De invloed van vrienden
Naar inhoudsopgave

Abu Mousa Alash'ari, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: "De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd: 'Een deugdzame vriend en een ondeugdzame vriend zijn te vergelijken met een drager van muskus en een smid. Bij de koopman die muskus draagt koop je wat; zo niet dan heb je tenminste van zijn heerlijke geur genoten, maar een smid kan je kleren verbranden of een verschrikkelijke geur veroorzaken'." [De uiteindelijke overlevering door Boekhaarie en Moesliem]

De uitleg van de hadith: De hadith verklaart het goede effect op iemands leven door omgang met deugdzame mensen en hen die goede karaktertrekken hebben, want men volgt in het algemeen gemakkelijk zijn vrienden. De omgang met ondeugdzame en kwaadaardige mensen daarentegen leidt tot tegenspoed. De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam gaf deze twee duidelijke voorbeelden.


6. Het goed behandelen van je ouders
Naar inhoudsopgave

Abu Huraira, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: 'Een man kwam naar de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam en zei: 'O gezant van Allah, wie heeft het meeste recht op mijn goede behandeling?'. Hij zei: 'Je moeder'. De man zei: 'En wie daarna?'. Hij zei: 'Je moeder'. De man zei: 'En wie daarna?'. Hij zei: 'Je moeder' De man zei: 'En daarna?'. Hij zei: 'Daarna je vader'.[De uiteindelijke overlevering door Boekhaarie en Moesliem]

De uitleg van de hadith:De hadith verklaart dat men zijn ouders tevreden moet stellen en dat de moeder meer liefde toekomt dan de vader. Zij krijgt drie keer zoveel aandacht als de vader vanwege de zwangerschap, de moeizame bevalling voor haar en de borstvoeding. Allah, de Verhevene, heeft hierop gewezen in Zijn verklaring:

'En Wij hebben de mens opgedragen zijn ouders goed te behandelen, zijn moeder heeft hem immers moeizaam gedragen en moeizaam gebaard.' (Surah 31 : Ayah 14)

Allah, de Verhevene, heeft ook gezegd:

'Zijn moeder heeft hem immers in grote zwakheid gedragen.' (Surah 46 : Ayah 15)

Alqadi Iyaadh heeft gezegd: de meeste geleerden zijn het er over eens dat de moeder voor de vader gaat, vooral als ze oud zijn geworden.


7. De mond en de hand bedwingen tegen benadelen van anderen
Naar inhoudsopgave

Abu Mousa Alash'ari, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: Ik zei: 'O gezant van Allah, wie is de beste onder de moslims? Hij zei: Wie andere moslims geen last bezorgt met zijn mond of zijn hand.'[De uiteindelijke overlevering door Boekhaarie]

De uitleg van de hadith:In de hadith komt het duidelijk naar voren dat een moslim zijn mond moet bedwingen, zeker als het om zaken gaat die een moslimbroeder kunnen benadelen. De mond werd genoemd omdat men daarmee zijn gevoelens uitdrukt.

De hadith wijst er ook op dat men zijn hand moet bedwingen omdat daarmee de meeste daden worden verricht. Andere lichaamsdelen dan de hand zijn buiten beschouwing gelaten, omdat voornamelijk met de hand de rechten van anderen worden onderdrukt.


8. Barmhartigheid voor de mensen
Naar inhoudsopgave

Jareer Ibn Abdullah, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: "De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd: Wie geen barmhartigheid voor mensen heeft, zal geen barmhartigheid van Allah ontvangen'." [De uiteindelijke overlevering door Moesliem]

De uitleg van de hadith: De hadith verklaart dat men barmhartig moet zijn voor alle schepselen, hieronder vallen de gelovigen en alle dieren, met of zonder eigenaar. De barmhartigheid voor dieren bestaat uit het geven van voedsel, van drinkwater, niet te veel bagage laten dragen en ze zeker niet te mishandelen. Wie de opdrachten van Allah niet opvolgt en wat Hij heeft afgeraden niet vermijdt, is niet barmhartig. Daardoor toont Allah, de Verhevene, ook geen barmhartigheid voor hem. Hij mist de belofte daarvoor bij Hem, de Verhevene.

Met de eerstgenoemde barmhartigheid worden de daden tegenover anderen bedoeld en met de daarna genoemde barmhartigheid wordt de beoordeling van Allah bedoeld. Dit is een bevestiging van het feit dat slechts zij die deugdzaam hebben gehandeld de barmhartigheid van Allah, de Verhevene, ontvangen.


9. Verdedig de eer van je broeder
Naar inhoudsopgave

Hij die de eer van zijn broeder verdedigt zal op de Dag Des Oordeels zijn gezicht door Allah tegen het vuur beschermd worden. (Tirmidi)


10. Leef in de wereld alsof je een vreemdeling of reiziger bent
Naar inhoudsopgave

Abdellah ibn Omar zei: De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam pakte me bij mijn schouders en zei: Leef in de wereld alsof je een vreemdeling of een reiziger bent. Kijk niet neer op de minste van het goede werken al is het maar glimlachen naar je broeder wanneer je hem tegenkomt. (Sah'ih' Moeslim)


11. Kijk uit wie je bevriend
Naar inhoudsopgave

De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd: Iemand is geneigd het geloof van zijn vriend te volgen. Een ieder van jullie moet dus uitkijken wie hij bevriend. (Aboe Dawoud)


12. Geef elkaar presentjes en jullie zullen van elkaar houden
Naar inhoudsopgave

Overgeleverd door Aboe hourayra dat De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zei: Geeft elkaar presentjes (cadeautjes) en jullie zullen van elkaar houden. (Boekharie)


13. Heb medelijden met het lot van anderen
Naar inhoudsopgave

De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd: Wie geen medelijden heeft met het lot van anderen, zal zien, dat hijzelf de goddelijke barmhartigheid moet ontberen. (Moesliem)


14. Leidt iemand tot het goede en krijg dezelfde beloning
Naar inhoudsopgave

De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd: Wie iemand tot het goede leidt, krijgt dezelfde beloning als de beloning van degene die (naar zijn advies) handelde. (Sah'ih' Moeslim)


15. De samenwerking tussen gelovigen
Naar inhoudsopgave

Abu Mousa, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: "De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd: De gelovige vormt samen met een andere gelovige een soort bouwwerk, het ene deel steunt op het andere. Hij maakte een gebaar door zijn vingers in elkaar te schuiven. [overgeleverd door Bouchari en Moesliem]

De uitleg van deze hadith:De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft de gelovige die zijn broeder steunt vergeleken met een bouwwerk waarbij het ene onderdeel op het andere steunt. Een degelijk bouwwerk komt ook alleen tot stand als het ene onderdeel op het andere steunt en het geheel versterkt. Als dat niet het geval is scheuren de muren en breekt het gebouw af. Hetzelfde geldt voor de gelovige, hij zal in zijn geloof en in zijn leven niet zonder de steun van zijn broeder kunnen. Als hij geen steun kan vinden is het moeilijk zijn doelen te bereiken, maar Allah is de Alwetende.


naar inhoudsopgave
Naar inhoudsopgave
Snelkeuze categorie
Advertentie
Koran van kaft tot kaft
Koran lezen in 4 dagen
Moge Allah mij vergeven wanneer ik fouten heb gemaakt en Allah weet het beste!
Risallah.com, April 2004