Het Artikelen Archief
  De Home pagina De Islam pagina De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) pagina De Koran pagina De Hadith pagina
 
De Heilige Koran

De heilige Koran is het ware woord van Allah, gezonden met een boodschap aan de mensheid. De Heilige koran is geopenbaard aan onze profeet Mohammed Sallalahu 'alaihi wasalam. Maak hieronder een keuze om meer over de Heilige Koran te lezen.

De Heilige Koran
Wat zegt de Koran over zichzelf?


De Heilige Koran
Naar boven

"Het Boek dat Wij aan u hebben geopenbaard is vol van zegeningen, laat hen dus over zijn verzen nadenken en laat de verstandigen er lering uit trekken." ( Surah 38 : Ayah 29)

De Koran is zoals geen ander boek bewaart gebleven. Voor een moslims is dit niets nieuws omdat Allah (Geprezen en Verheven is Hij) zelf heeft gezegd dat Hij het zal bewaren en beschermen. In de Koran staat (interpretatie ervan):

"Voorwaar, Wij zijn het Die de Vermaning (de Koran) hebben nedergezonden. En Voorwaar Wij zijn daarover zeker de Wakers."(Surah 15 : Ayah 19)

De Koran is zo goed bewaard dat niet alleen de originele tekst is bewaard gebleven maar ook alle verwante informatie die belangrijk is om de tekst te begrijpen.

De Koran is het ware woord van Allah, gezonden met een boodschap aan de mensheid. Het geeft aan welke richtlijnen de mens moet aanhouden om een goed en effectief leven te leiden. Dit geeft rust en vrede in de harten van de mens. Allah (Geprezen en Verheven is Hij) is onze Schepper en weet daarom wat wij als mens nodig hebben, het is daarom van belang te bestuderen wat deze mooie boodschap inhoudt, zodat we ons leven op de juiste wijze kunnen indelen.

Het bestuderen van de Koran en het eigen maken van de kennis over de Suraht (enkelvoud Surah)(hoofdstukken uit de Koran), wanneer deze werden geopenbaard en in welke context of in welke volgorde, geeft heel veel inzicht over hoe we de Islam behoren uit te voeren. Islam is een levenswijze die we stap voor stap moeten opbouwen. Men kan niet alles in één keer perfect doen, men moet groeien en alles beetje bij beetje tot zich nemen.

Zodra men de achtergrond kent over de situatie waarin de Moslims verkeerden en hoe Allah (Geprezen en Verheven is Hij) met al Zijn Wijsheid hierop de Koran heeft geopenbaard, zien we hoe wij (meer dan 1400 jaar later) nog steeds de vruchten plukken van de opbouw waarmee de Koran is nedergezonden. Allemaal moeten wij groeien of we nu geboren Moslims zijn of pas later tot de Islam zijn wedergekeerd.

De Koran is heel duidelijk en makkelijk te begrijpen maar we moeten er wel wat moeite voor doen, maar zodra je de waarde en de schoonheid ziet van de Koran, het Woord van Allah (Geprezen en Verheven is Hij), realiseer je pas wat een zee aan kennis voor ons opengaat. Zoveel informatie en richtlijnen vinden we terug in de Koran. Een onuitputtelijke bron aan kennis ELhamdoelilah.

De Koran is het letterlijke Woord van Allah (Geprezen en Verheven is Hij), vaak realiseren we de waarde er niet van. Een voorbeeld over de nederigheid en Taqwah die andere schepsels van Allah (Geprezen en Verheven is Hij) hebben voor de Koran (het Woord van Allah) is het voorbeeld dat wordt gegeven in de Koran over de bergen. De bergen, die wij als mens proberen te trotseren en te beklimmen, en velen sterven tijdens het beklimmen van deze giganten, durfden de verantwoordelijkheid van de Koran niet aan.

Omdat ze de juiste Taqwah en nederigheid voelde tegenover Allah, wisten ze de waarde van de Woorden van Allah (Geprezen en Verheven is Hij). In de Koran staat:

"Voorwaar, Wij boden de hemelen, de aarde en de bergen aan, hun (iets) toe te vertrouwen, maar zij weigerden dit te dragen en vreesden er voor, maar de mens nam het op zich. Inderdaad, hij is zeer onrechtvaardig (jegens zichzelf), onwetend."(Surah 33 : Ayah 72)

"Als Wij deze Koran tot een berg hadden neergezonden, dan had jij deze zich zeker zien onderwerpen en zich splijten uit vrees voor Allah. Dat zijn de voorbeelden die Wij de mens geven. Hopelijk zullen zij zich laten vermanen"(Surah 59 : Ayah 21)

Dit laat aan mij zien hoe waardevol de Koran is maar dat wij als mens dat vaak niet realiseren en niet de juiste houding aannemen tegenover de Koran. De waarde van Allah´s woord is zo groot dat de bergen zouden ineenvallen als zij die verantwoordelijkheid op zich zouden nemen!!

In de Koran staat:

"Dit is een volmaakt Boek, daaraan is geen twijfel, een richtsnoer voor de godvrezenden."(Surah 2 : Ayah 2)

De Koran is een genade voor de mens, Allah is Ar-Rahman (Barmhartige) Ar-Raheem (Genadevolle). Hetgeen we zien op aarde is een genade voor ons, hoe de dieren hun jongen verzorgen, dat er regen valt en zuurstof is etc.. Dingen van het dagelijkse leven en dus heel normaal voor ons, maar toch zo mooi en ongelooflijk. Dit alles is onderdeel van ÉÉN deel van de genade van Allah (Geprezen en Verheven is Hij). Eén deel maar, de rest, 99 delen heeft Allah (Geprezen en Verheven is Hij) voor de Dag des Oordeels voor ons bewaard. Als dit alles maar één deel is van Allah´s genade, wat zullen wij dan nog meer te zien krijgen? SoebhanAllah (Hoe Perfect en Glorieus Allah is).

Allah (Geprezen en Verheven is Hij) heeft ons zoveel tekenen gegeven van Zijn bestaan, alleen de natuur en onze lichamen laten al de perfectie van onze schepping zien. SoebhanAllah.

De Koran is ook een bewijs van Zijn bestaan, iets waardoor nog steeds mensen moslim worden tot op heden, vanwege de onuitputtelijke kennis die erin wordt gegeven. Kennis die wij als mens nog maar net ontdekken en nog veel meer kennis wat wij als mens nog niet eens kunnen bevatten.

Dus zodra men weet wat de Islam inhoudt en weet wat verwacht wordt van ons, is het ontzettend belangrijk om de Koran te bestuderen. Allah (Geprezen en Verheven is Hij) zegt:

"(Dit is) een Gezegend Boek dat Wij aan jou hebben nedergezonden opdat zij Zijn Verzen zullen overpeinzen en opdat de bezitters van verstand er lering uit trekken." (Surah 38 : Ayah 29)

De Sahaba (de volgers van de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam maakten de openbaringen mee, en het was dan ook een onderdeel van hun leven, het was niet zomaar een boek. Ze wisten bijvoorbeeld precies wanneer een Vers werd geopenbaard, zelfs of het in de dag of nacht werd geopenbaard.

Als ze iets niet begrepen vroegen ze De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam meteen om uitleg. Bijvoorbeeld: de Sahaba begrepen de volgende Ayah niet:

"Degene die geloven en niet hun geloof met onrecht mengen: zij zijn degenen die veiligheid toekomt en zij zijn de rechtgeleiden." (Surah 6 : Ayah 82)

Ze vroegen: "Oh Boodschapper van Allah! Wie onder (ons) de gelovigen doet zijn ziel geen onrecht aan?"

Ze dachten dat dit vers verwees naar de gelovigen die geen zonden of onrecht begingen.

De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam antwoordde hierop, dat het onrecht in dit vers verwees naar Shirk (het toekennen van deelgenoten aan Allah) [Overgeleverd door Boekharie]

De Sahaba (metgezellen van de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam waren zo enthousiast over het verzamelen van deze gegevens zoals blijkt uit het volgende:

Ibn Masoed (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: "Ik zweer bij Allah (Geprezen en Verheven is Hij) naast Wie er geen God is. Van elke Surah weet ik waar het is geopenbaard! En van elk Ayah (vers) in de Koran weet ik de reden van openbaring! Als er een persoon is die meer kennis heeft over de Koran dan ik, dan zal ik zeker naar hem toegaan om zijn kennis te vergaren, als dat binnen mijn bereik ligt." en 'Aley ibn Abie Taalieb zei tegen zijn studenten: "Vraag mij over het Boek van Allah! Want ik zweer bij Allah, dat er geen enkel vers is behalve dat ik weet of het in de nacht of tijdens de dag, of op een berg of een vlakte werd geopenbaard! "

Omdat wij natuurlijk niet in dezelfde situatie verkeren zoals de Sahaba is het belangrijk dat we de informatie die de Sahaba hebben overgeleverd tot ons nemen. Het geeft ons veel meer inzicht wat de Koran inhoudt en voor ons betekent.


Wat zegt de Koran over zichzelf?
Naar boven

Er zijn talloze verzen die verwijzen naar de Koran, we zullen daarom maar een aantal verzen noemen:

"Oh mensen, er is voor jullie waarlijk een bewijs van jullie Rabb gekomen en Wij hebben een duidelijk licht (de Koran) over jullie doen neerdalen." (Surah 4 : Ayah 174)

"O mensen, voorzeker er is een vermaning van jullie Rabb tot jullie gekomen en een genezing voor wat in jullie harten is, en leiding en Barmhartigheid voor de gelovigen." (Surah 10 : Ayah 57)

"En Wij zenden (dat) van de Koran neer welke een genezing en Barmhartigheid voor de gelovigen is." (Surah 17 : Ayah 82)

"Allah heeft het beste Woord neergezonden in een Boek." (Surah 39 : Ayah 23)

"Voorwaar, Wij hebben in Waarheid het Boek voor de mensen aan jou gezonden. Wie dan de Leiding aanvaardt: het is ten gunste van zichzelf; maar wie dwaalt; hij dwaalt slechts tegen zichzelf." (Surah 39 : Ayah 41)

"Deze (Koran) is een duidelijke aanwijzing voor de mensheid en Leiding en Barmhartigheid voor een volk dat overtuigd is."(Surah 45 : Ayah 20)


naar boven
Naar boven
Printbare versie

Print dit artikel


Meer info
Bekijk voor meer informatie omtrent dit onderwerp ook eens het Archief en/of de Links

Advertentie
Koran van kaft tot kaft
Koran lezen in 4 dagen

Moge Allah mij vergeven wanneer ik fouten heb gemaakt en Allah weet het beste!
Risallah.com, April 2004