Het Artikelen Archief
  De Home pagina De Islam pagina De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) pagina De Koran pagina De Hadith pagina
 
Verzen uit de Heilige Koran

Hier vind je een aantal verzen uit de Heilige Koran. Je kunt van deze verzen zowel de vertaling lezen als de uitspraak van deze verzen. Tenslotte kun je de verzen ook downloaden en/of beluisteren. Maak hieronder een keuze uit een surah om hem te lezen en/of te beluisteren.

001. Het Begin (Al - Fatiha)
114. De Mensheid (An - Naas)
113. De Dauw (Al - Falaq)
112. Zuiverheid van Geloof (Al - Ichlaas)
106. Quraisj (Quraisj)
105. De Olifant (Al-Fiel)
103. De Tijd door de Tijden (Al-Asr)
099. Het Geschuddene (az-Zalzalah)
097. De Waardevolle Nacht (Al-Qadr)
096. Het Geronnen Bloed (Al-Alaq)

1. Het Begin (Al - Fatiha)
Naar boven
Surah Al-Fatiha: Uitspraak in het Arabisch
1. Bismillahi rahmani rahim
2. Alhamdu lillahi rabbi al-'alamien
3. Arahmani rahim
4. Maliki yawmi-din
5. Iyaka na'buddu wa iyaka nasta'in
6. Ihdina-sirata al-mustaqim
7. Sirata-ladina an'amta 'alayhim ghayril ma'dubi 'alayhim wa ladalin

Surah Al-Fatiha: Interpetatie (vertaling)
1. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle
2. Alle lof zij Allah, de Heer der werelden
3. De Barmhartige, de Genadevolle
4. Meester van de Dag des Oordeels
5. U alleen aanbidden wij en U alleen smeken wij om hulp
6. Leid ons op het rechte pad
7. het pad dergenen aan wie Gij gunsten hebt geschonken, niet dat van hen op wie toorn is nedergedaald, noch dat der dwalenden.

Beluister/ Download deze Surah hier (mp3-formaat)

114. De Mensheid (An - Naas)
Naar boven
Surah An-Naas: Uitspraak in het Arabisch
1. Bismillahi rahmani rahim
2. Qul a'oodu birabbi annas
3. Maliki annas
4. Ilahi annas
5. Min sharri alwaswasi alghannas
6. Alladee yuwaswisu fee sudoori annas
7. Mina aldjinnati wannas

Surah An-Naas: Interpetatie (vertaling)
1. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle
2. Zeg: "Ik zoek mijn toevlucht bij de Heer der mensen,
3. De Koning der mensen,
4. De God der mensen.
5. Opdat Hij mij bevrijde van het kwade der inblazingen van de duivel.
6. Die in het hart der mensen fluistert
7. Vanuit het midden der djinn en mensen."

Beluister/ Download deze Surah hier (mp3-formaat)

113. De Dauw (Al - Falaq)
Naar boven
Surah Al - Falaq: Uitspraak in het Arabisch
1. Bismillahi rahmani rahim
2. Qul a'oodu birabbi alfalaqi
3. Min sharri ma khalaq
4. Wamin sharri ghasiqin ida waqab
5. Wamin sharri annaffathati fee al'uqadi
6. Wamin sharri hasidin ida hasad

Surah Al - Falaq: Interpetatie (vertaling)
1. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle
2. Zeg: "Ik zoek mijn toevlucht bij de Heer van de dageraad
3. Tegen het kwade van wat Hij heeft geschapen
4. En tegen het kwade van de duisternis wanneer deze zich verspreidt
5. En tegen het kwade van degenen die vaste banden door boze inblazingen willen ontbinden
6. En van het kwade van de benijder wanneer deze benijdt."

Beluister/ Download deze Surah hier (mp3-formaat)

112. Zuiverheid van Geloof (Al - Ichlaas)
Naar boven
Surah Al - Ichlaas: Uitspraak in het Arabisch
1. Bismillahi rahmani rahim
2. Qul huwa Allahu ahad
3. Allahu ssamad
4. Lam yalid walam youlad
5. Walam yakun lahukufu an ahad

Surah Al - Ichlaas: Interpetatie (vertaling)
1. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle
2. Zeg: "Allah is de Enige.
3. Allah is zichzelf-genoeg, Eeuwig.
4. Hij verwekte niet, noch werd Hij verwekt.
5. En niemand is Hem in enig opzicht gelijk."

Beluister/ Download deze Surah hier (mp3-formaat)

106. Quraisj (Quraisj)
Naar boven
Surah Quraisj: Uitspraak in het Arabisch
1. Bismillahi rahmani rahim
2. Li eela fi quraysh
3. Eela fihim rihlata ashita-i wassayf
4. Falya'budoo rabba hada albayt
5. Alladee at'amahum min jou'in wa amanahum min ghawf

Surah Quraisj: Interpetatie (vertaling)
1. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle
2. Ter bescherming van de Qoraishieten
3. Ter bescherming op hun zomer- en winterreis
4. Laten zij derhalve de Heer van dit Huis aanbidden
5. Die hen van voedsel tegen honger heeft voorzien en van vrees bevrijd.

Beluister/ Download deze Surah hier (mp3-formaat)

105. De Olifant (Al-Fiel)
Naar boven
Surah Al-Fiel: Uitspraak in het Arabisch
1. Bismillahi rahmani rahim
2. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka biashabi alfeel
3. Alam yaj'al kaydahum fee tadleel
4. Waarsala 'alayhim tayran ababeel
5. Tarmeehim bihijaratin min sijjeel
6. Faja'alahum ka'asfin makool

Surah Al-Fiel: Interpetatie (vertaling)
1. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle
2. Hebt gij niet vernomen, hoe uw Heer de bezitters der olifanten behandelde?
3. Heeft Hij hun plannen niet teniet gedaan?
4. Zond Hij geen zwermen vogels op hen neer?
5. En wierpen deze geen klompen klei?
6. Dat hen maakte als fijn gekauwd (door het vee) stro?

Beluister/ Download deze Surah hier (mp3-formaat)

103. De Tijd door de Tijden (Al-Asr)
Naar boven
Surah Al-Asr: Uitspraak in het Arabisch
1. Bismillahi rahmani rahim
2. Waal'asri
3. Inna alinsana lafee ghusrin
4. Illa alladeena amanoo wa'amiloo assalihati watawasaw bilhaqi watawasaw bissabr

Surah Al-Asr: Interpetatie (vertaling)
1. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle
2. Bij de tijd.
3. Voorzeker, de mens is te midden van verlies.
4. Behalve degenen die geloven en goede werken doen, en elkander tot waarheid, en geduld aansporen.

Beluister/ Download deze Surah hier (mp3-formaat)

99. Het Geschuddene (az-Zalzalah)
Naar boven
Surah az-Zalzalah: Uitspraak in het Arabisch
1. Bismillahi rahmani rahim
2. Ida zulzilati alardu zilzalaha
3. Waaghrajati alardu athqalaha
4. Waqala alinsanu ma laha
5. Yawmaidin tuhaddithu aghbaraha
6. Bianna rabbaka awha laha
7. Yawmaidin yasduru annasu ashtatan liyuraw a'malahum
8. Faman ya'mal mithqala darratin ghayran yarah
9. Waman ya'mal mithqala darratin sharran yarah

Surah az-Zalzalah: Interpetatie (vertaling)
1. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle
2. Wanneer de aarde hevig zal worden geschud,
3. En zij haar binnenste naar buiten zal keren,
4. En de mens zal zeggen: "Wat is er met haar gebeurd?"
5. Op die Dag zal de aarde haar geschiedenis mededelen,
6. Omdat uw Heer het haar heeft geopenbaard.
7. Op die Dag zullen de mensen in verschillende groepen te voorschijn komen opdat hun hun werken getoond zullen worden.
8 Wie ter grootte van een atoom goed deed, zal dit aanschouwen.
9. En wie ter grootte van een atoom kwaad deed, zal ook dat aanschouwen

Beluister/ Download deze Surah hier (mp3-formaat)

97. De Waardevolle Nacht (Al-Qadr)
Naar boven
Surah Al-Qadr: Uitspraak in het Arabisch
1. Bismillahi rahmani rahim
2. Inna anzalnahu fee laylati alqadr
3. Wama adraka ma laylatu alqadr
4. Laylatu alqadri ghayrun min alfi shahr
5. Tanazzalu almala-ikatu waalrroohu feeha bi-idni rabbihim min kulli amr
6. Salamun hiya hatta matla'i alfadjr

Surah Al-Qadr: Interpetatie (vertaling)
1. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle
2. Waarlijk, Wij hebben u (de Koran) nedergezonden, in de waardevolle nacht.
3. Wat weet gij (er van) wat de waardevolle nacht is?
4. De waardevolle nacht is beter dan duizend maanden.
5. Daarin dalen engelen en de Geest door Gods gebod neder (zeggende)
6. "In alles Vrede," tot het rijzen van de dageraad

Beluister/ Download deze Surah hier (mp3-formaat)

96. Het Geronnen Bloed (Al-Alaq)
Naar boven
Surah Al-Alaq: Uitspraak in het Arabisch
1. Bismillahi rahmani rahim
2. Iqra bismi rabbika alladee khalaq
3. Khalaqa alinsana min 'alaq
4. Iqra warabbuka alakram
5. Alladee 'allama bil qalami
6. 'allama alinsana ma lam ya'lam
7. Kalla inna alinsana layatgha
8. An raahu istaghna
9. Inna ila rabbika alrruj'a
10. Araayta alladee yanha
11. 'abdan ida salla
12. Araayta in kana 'ala alhuda
13. Aw amara biattaqwa
14. Araayta in kaththaba watawalla
15. Alam ya'lam bianna Allaha yara
16. Kalla lain lam yantahi lanasfa'an biannasiya
17. Nasiyatin kathibatin khatia
18. Falyad'u nadiyahu
19. Sanad'u azzabaniya
20. Kalla la tuti'hu waosjud waqatarib

Surah Al-Alaq: Interpetatie (vertaling)
1. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle
2. Lees! In naam van jouw heer die heeft geschapen.
3. Die de mens uit geronnen bloed schiep.
4. Lees! En jouw heer is de meest Edele
5. Die (de mens) door middel van de pen onderwees
6. Hij leerde aan de mens datgene wat deze niet kende,
7. Nee, voorwaar, de mens is zeker in overtreding
8. Omdat hij zich als behoefteloos beschouwt.
9. Voorwaar, tot jouw Heer is de teruggkeer.
10. Wat denk je van hem die verbiedt
11. Een dienaar wanneer hij de salat verricht
12. Wat denk je, als hij (Mohammed) de Leiding volgt
13. Of hij tot taqwa oproept
14. Wat denk jij, als hij (Aboe Djahl) loochent en zich afwendt?
15. Weet hij dan niet dat Allah hem ziet?
16. Nee, als hij niet ophoudt, dan zullen Wij hem bij zijn voorhoofdslok grijpen.
17. Een leugenachtige, zondige voorhoofdslok.
18. Laat hem dan zijn bondgenoten roepen.
19. Wij zullen dan de Zabaniyah roepen
20. Nee, gehoorzaam hem niet, en kniel je neer en zoek toenadering (tot Allah).

Beluister/ Download deze Surah hier (mp3-formaat)

naar boven
Naar boven
Printbare versie

Print dit artikel


Tip!
Download betreffend vers in mp3-formaat om zodoende de uispraak van dit vers goed te kunnen horen/leren.

Meer info
Bekijk voor meer informatie omtrent dit onderwerp ook eens het Archief en/of de Links

Advertentie
Koran van kaft tot kaft
Koran lezen in 4 dagen

Moge Allah mij vergeven wanneer ik fouten heb gemaakt en Allah weet het beste!
Risallah.com, April 2004