Het Artikelen Archief
  De Home pagina De Islam pagina De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) pagina De Koran pagina De Hadith pagina
 
Het Leven van de Profeet Mohammed (vrede zij met hem)

Op deze pagina kun je meer lezen over het uitzonderlijke leven van de laatste Profeet Mohammed Sallalahu 'alaihi wasalam. Dit prachtige verhaal zal zeker en heeft veel indruk gemaakt op menig moslim. Lees hoe de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam opgegroeide en welke gebeurtenissen in zijn leven hebben plaats gevonden. Lees hoe hij de boodschap (risallah) heeft overgebracht aan de mensheid en welke obstakels hij hierbij tegen kwam. Lees over de geboorte van Islam...

Kies in onderstaande inhoudsopgave het gewenste hoofdstuk om het te lezen. Het gekozen hoofdstuk zal vervolgens onder de inhoudsgave getoond worden. De inhoudsopgave kan ten alle tijden geraadpleegd worden, deze blijft altijd bovenin de pagina staan.


 1. Inleiding

 2. De nobele afstamming

 3. De geboorte van Mohammed

 4. De kinderjaren van Mohammed

 5. Mohammed's eerste reis naar het Shaam-gebied (Syri

 6. Mohammed's tweede reis naar het Shaam-gebied (Syri

 7. Mohammed's huwelijk met Khadija bint Khuwailid

 8. De wederopbouw van de Ka'bah in Mekka

 9. De Hiraa'e-grot

 10. De eerste openbaring

 11. Het openlijk verkondigen van de boodschap

 12. De vervolging

 13. De emigratie naar Abessini

 14. De bekering van Hamzah

 15. De bekering van Omar

 16. De gehele isolatie en het uitwijzingsbevel

 17. Het jaar van verdriet

 18. Mohammed's huwelijk met Sawdah en A?cha

 19. De reis naar Ta'if

 20. Het verzoek van wonderen en tekenen

 21. De nachtelijke toch en hemelvaart

 22. De emigratie van moslims naar Medina

 23. Het complot tegen de Profeet (Vrede zij met hem)

 24. De emigratie van de Profeet (Vrede zij met hem) naar Medina

 25. De verichtingen van de Profeet (Vrede zij met hem) in Medina

 26. Provocaties van de mensen van Quraish

 27. De strijd van Badr

 28. De slag van Oehoed

 29. Het schrijven naar vorsten en emirs

 30. De inname van Mekka

 31. De afscheidsbedevaart

 32. Het overlijden van de Profeet (Vrede zij met hem)

 33. De familieleden van de Profeet (Vrede zij met hem)

 34. De kinderen van de Profeet (Vrede zij met hem)

 35. Het karakter en gedrag van de Profeet (Vrede zij met hem)19. De reis naar Ta'if
Naar inhoudsopgave

Onder deze omstandigheden vertrok de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam naar Ta?f in de hoop dat de mensen daar zijn boodschap zouden aanvaarden of dat zij hem zouden opvangen en steunen. Hij vertrok lopend samen met zijn slaaf Zaid Ibn Haarithah. De profeet, verkondigde de Islam aan elke stam waar hij langsliep totdat hij Ta?f bereikte. Hij benaderde drie broers onder de vooraanstaanden van de stam Thaqief. Hij verzocht hen zich tot de Islam te bekeren en hem in de verdere verkondiging daarvan te steunen, maar zij weigerden het; sterker nog, zij hebben hem zeer slecht behandeld. Hij verliet hen en benaderde andere mensen. Zo ging hij van de ene vooraanstaande naar de andere. Tien dagen lang heeft hij vrijwel alle vooraanstaanden tevergeefs gesproken. Zij reageerden met te zeggen: ,,Ga weg uit ons land." Zij hebben hun kinderen, slaven en de dwazen onder hen aangezet om hem lastig te vallen. Toen de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam wilde vertrekken uit Ta?f stonden zij in twee rijen voor hem in de weg, zij begonnen hem te beledigen en gooiden met stenen waarna zijn enkel en voet gingen bloedden. Zaid Ibn Harithah, moge Allah met hem tevreden zijn, beschermde hem met zijn lichaam, verdedigde hem en raakte gewond aan zijn hoofd. Zij gingen door totdat de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam aankwam bij de tuin van U'tbah en Chaibah, de zonen van Rabi'ah, drie mijlen buiten Ta?f. Hij ging naar binnen waarna zij zich terugtrokken.

De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam ging in die tuin zitten onder een druivenboom met zijn rug tegen een muur. Het had hem diep geraakt, hij sprak zijn bekende smeekbede uit: "Oh Allah, aan U leg ik de zwakte van mijn eigen krachten voor, mijn beperkte vermogens en mijn hopeloosheid jegens de mensen. U bent de meest Barmhartige, U bent de Heer voor de minder bedeelden en mijn Heer, aan wie laat U mij over? Aan een afgelegen iemand die mij onvriendelijk behandeld of aan een vijand die mij in zijn macht heeft. Als U niet kwaad op mij bent dan trek ik me er verder niets van aan, Uw vergeving is van grotere betekenis voor me. Ik zoek toevlucht bij het licht van Uw gezicht waardoor de duisternis verlicht wordt en waar het wereldlijk leven en het hiernamaals leidraad bij hebben, dat ik niet wordt getroffen door Uw kwaadheid of ontevredenheid. Uw tevredenheid is het hoogste doel en er is noch kracht noch macht zonder Uw steun."

De zonen van Rabi'ah zagen de profeet in deze situatie en kregen medelijden met hem, ze stuurden hem een bosje druiven die door A'ddas, een Christelijke slaaf van hen, werd overhandigd. Toen de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zijn hand uitstak om de druiven aan te pakken zei hij: "bismillah", d.w.z. "in de naam van Allah" en begon ervan te eten. A'ddas zei: ,,Dat zeggen de bewoners hier niet". De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam vroeg hem: ,,Waar kom jij dan vandaan en wat is je religie?"

waarna A'ddas antwoordde: ,,Ik ben een christen uit Ninawa." De profeet zei: ,,Het dorp van de deugdzame man Yoenus Ibn Mattah." ,,Wat weet jij over Yoenus Ibn Mattah?" vroeg A'ddas. De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zei: ,,Hij is mijn broeder, hij was een profeet zoals ik ook ben", daarop vertelde hij het verhaal van Yoenus, vrede zij met hem, uit de Koran aan A'ddas. Waarschijnlijk is A'ddas later moslim geworden.

De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam verliet daarna deze tuin richting Mekka, bezorgd en verdrietig. Bij zijn aankomst in Qarn Almanazil werd hij geschaduwd door een wolk waarin de engel Jibriel zich bevond samen met de engel van de bergen. Jibriel riep de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam toen hij omhoog keek. Jibriel zei: ,,Allah heeft de engel van de bergen naar u toegezonden opdat die tot uw bevel staat".

De engel van de bergen begroette de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam en zei: ,,O Mohammed, U behoeft het maar te zeggen. Als u het wenst, klap ik de al'akhchabain over hen heen (de al'akhchabain zijn twee bergen in Mekka; de berg Abu-Qubais en de berg er tegenover). De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zei: ,,Ik hoop dat Allah uit hun voortplanting mensen laat voortkomen die Hem alleen en geen met gezellen zullen aanbidden."

De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam hoefde niet meer bezorgd te zijn na de komst van de engelen en de steun van Allah. Hij vertrok alweer verder richting Mekka, hij stopte bij Nakhlah en verbleef daar een paar dagen. Tijdens zijn verblijf daar stuurde Allah hem een groep djinn's die naar de Koran luisterden tijdens het ochtendgebed. Na afloop van het gebed vertrokken zij naar hun volk om hen te berichten dat ze gelovig waren geworden. De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam had hen niet in de gaten totdat de openbaringen dat bekendmaakten; een paar verzen uit de Koran in soerat Al'ahqaaf en soerat Al-djinn.

Een paar dagen later verliet de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam Nakhlah richting Mekka met de hoop dat Allah, de Verhevene, hem een oplossing zou geven. Hij vreesde ook dat de mensen van Quraish wraak zouden blijven nemen en hem slecht zouden behandelen. De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft desondanks voorzorgs maatregelen genomen en is eerst naar de Hira'e-grot gegaan, hij stuurde een man naar Al'akhnas Ibn Chariq om hem te beschermen. Deze heeft zich verontschuldigd omdat hij een bondgenoot was en dus geen bescherming kon bieden. De profeet stuurde vervolgens iemand naar Suhail Ibn Amr, maar deze heeft zich ook verontschuldigd omdat hij van Beni A'amir Ibn Lo'ay was en zij, de mensen van Beni Ka'b Ibn Lo'ay, konden geen bescherming bieden.

Vervolgens stuurde de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam iemand naar Almut'im Ibn U'day; hij behoorde tot de stam Beni Nawfal Ibn Abd-Munaf en was de broer van Haashim Ibn Abd-Munaf, de grootvader van de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam . De stam Abd-Munaf is de meest aanzienlijke in Quraish. Almut'im accepteerde het verzoek en heeft zich samen met zijn zoons gewapend en stuurde vervolgens iemand naar de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam waarna de profeet de gewijde moskee binnen is gekomen, rondom de Ka'bah heeft gelopen en het gebed heeft verricht (twee "rak'ah"). Daarna keerde hij terug naar zijn huis terwijl Almut'im Ibn U'day en zijn zoons de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam gewapend beschermden. Almut'im had al in Quraish aangekondigd dat hij Mohammed onder zijn bescherming zou nemen en zij accepteerden dat van hem.


naar inhoudsopgave
Naar Inhoudsopgave

Hoofdstuk 19 van 35 hoofdstukken
Copyrights
Alle auteursrechten en vertaalrechten zijn voor-behouden aan Stichting Alwaqf AlIslami te Eindhoven.

Bron

www.al-islaam.com


Meer info
Bekijk voor meer info omtrent dit onderwerp ook eens het Archief en/of de Links

Advertentie
Koran van kaft tot kaft
Koran lezen in 4 dagen
Moge Allah mij vergeven wanneer ik fouten heb gemaakt en Allah weet het beste!
Risallah.com, Juni 2004